Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 267× 45× 317×

Araeoncus humilis (Blackwall, 1841)

České jménopavučenka obecná
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy317 nálezů, 111 kvadrátů
První nález 1934, F. Miller, Miller 1935b
Poslední nález 2022 , Tomáš Krejčí
Areál rozšířeníEuropean - Me. (U
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo (Preference: Nízká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
disturbed
Pravidelně narušovaná stanoviště s vysokým stupněm disturbance: intenzivně obhospodařované louky a pole, haldy a výsypky po těžbě uhlí a rud v prvních stádiích vývoje.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry (Preference: Nízká)
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
humid (Preference: Nízká)
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
semi-humid (Preference: Nízká)
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Nadm. výška150-1550

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (317 použitých nálezů)
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr2022030
Smyk1623033
Prosev718016
Zemní past245576157
Vysavač0101
Neurčeno268056
Nárazová past2001
Eklektor31009
Sklepávání312014
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (317 použitých nálezů)
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno2996694
Kamenolomy2002
Bylinné porosty břehů7704
Lužní lesy nížin2115017
Mokřady0101
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod3404
Vřesoviště nižších poloh1001
Výsadby listnáčů1001
Vlhké doubravy2001
Suché doubravy5406
Ovocné sady s luční vegetací2507
Vnější stěny budov1001
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin3002
Lesní okraje4207
Luční ostřicové mokřady0101
Xerotermní travinobylinná společenstva2306
Ostřicové porosty stojatých vod21006
Kamenité suti nižších poloh1001
Mokré louky3411020
Suché louky246018
Horské biotopy0504
Louky4409
Suché křoviny1002
Močály1304
Reliktní bory na skalách2103
Haldy a výsypky0002
Lesy0101
Rašeliniště3606
Stinné skály nižších poloh0101
Porosty borůvek10108
Skalní stepi na vápenci190011
Ostatní pole486024
Pastviny10206
Výsadby jehličnanů0101
Polní biotopy4002
Louky a pastviny7203
Paseky2002
Ruderály2001
Interiéry budov0101
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny0101
Acidofilní bory1001
Dubohabřiny1001
Přirozené lesy5001
Mezofilní louky2810013
Úhory0001
alpínské trávníky2002
Suťové a roklinové lesy1002
Vlhké lesní lemy0101
Horské bučiny1001
Bučiny nižších poloh1001
Lesostepní doubravy1001
 SamciSamiceMláďataNálezy