Nálezy podle období  
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Metellina merianae (Scopoli, 1763) Není ohrožený 10× 186× 52× 255×

Metellina merianae (Scopoli, 1763)

České jménometa jeskynní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy255 nálezů, 125 kvadrátů
První nález 1866, E. Bárta, Bárta 1869
Poslední nález 2024 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníEuropean (Gr.) (Af.
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
artificial
Umělé prostředí lidských sídel, které je však poměrně stálé, bez výrazné disturbance. Zdi staveb připomínají svou strukturou skalnatá a kamenitá stanoviště a tak mohou být osidlovány některými druhy skal a kamenitých sutí.
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
Stratum
Underground
Podzemí. Nehluboké podzemní prostory (půda, nory drobných savců, hnízda mravenců, puklinové systémy, kamenité sutě), jeskyně.
Vertical surfaces
Vertikální povrch. Šikmé, svislé a převislé povrchy skal, skalních bloků, převisy na březích vodních toků či v zářezech strží a cest, stěny budov, ploty, mostní konstrukce ap.
Osvětlení stanovišť
dark (Preference: Vysoká)
Částečně má charakter mikrobiotopu: skalní výklenky, převisy pod břehy potoků a strží, nehluboké a hluboké podzemní prostory.
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Nadm. výška150-1250

Literatura

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (254 použitých nálezů)
Metellina merianae (Scopoli, 1763) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Pozorování0221
Individuální sběr361145897
Fotografie1551
Prosev611816
Neurčeno2536390
Zemní past13222439
Smyk2103
Eklektor1102
Sklepávání3625
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (255 použitých nálezů)
Metellina merianae (Scopoli, 1763) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Interiéry budov1443516
Bylinné porosty břehů3527
Vnější stěny budov2765
Horské smrčiny0101
Kamenité břehy potoků0101
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny1101
Ruderály0112
Jeskyně823813
Neurčeno355718114
Suťové a roklinové lesy45714
Skály a sutě v horách1414
Lesy1314
Vlhké lesní lemy0101
Vlhké doubravy1001
Suché křoviny0111
Stinné skály nižších poloh26109
Horské bučiny1404
Kamenité suti nižších poloh451117
Výsadby jehličnanů1527
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0112
Mokré louky1102
Lužní lesy nížin1142
Břehy tekoucích vod44178
Štěrkové břehy řek0101
Mokřadní olšiny0412
Močály0101
Kamenolomy0503
Skalní a suťové biotopy2255
Suché louky1202
Lesostepní doubravy0101
Ovocné sady s luční vegetací0111
Louky1001
Skalní stepi na vápenci0101
Xerotermní travinobylinná společenstva0101
 SamciSamiceMláďataNálezy