Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Oedothorax retusus (Westring, 1851) Není ohrožený 483× 26× 513×

Oedothorax retusus (Westring, 1851)

České jménopavučenka vtlačená
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy513 nálezů, 131 kvadrátů
První nález 1933, F. Miller, Miller 1934a
Poslední nález 2019 , Filip Trnka
Areál rozšířeníPalaearctic - E-A, eM
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo (Preference: Nízká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
disturbed
Pravidelně narušovaná stanoviště s vysokým stupněm disturbance: intenzivně obhospodařované louky a pole, haldy a výsypky po těžbě uhlí a rud v prvních stádiích vývoje.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Nadm. výška150-1550

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (513 použitých nálezů)
Oedothorax retusus (Westring, 1851) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev1113015
Individuální sběr50179051
Smyk611020
Zemní past132515111331
Neurčeno10584390
Eklektor1706424
Sklepávání0002
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (513 použitých nálezů)
Oedothorax retusus (Westring, 1851) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod7207
Písčité břehy3203
Štěrkové břehy řek11004
Neurčeno1381553104
Bylinné porosty břehů71123030
Slaniska1101
Kukuřičná pole8202
Lužní lesy nížin703306246
Lesní okraje1403
Rašeliniště229014
Porosty borůvek1202
Výsadby jehličnanů10403
Mokré louky266530084
Močály1710014
Břehy tekoucích vod50118040
Výsadby listnáčů1001
Písčiny0101
Mokřadní olšiny149010
Stojaté a pomalu tekoucí vody11906
Louky3331041
Kamenité suti nižších poloh1303
Kamenolomy1101
Ostřicové porosty stojatých vod292606
Ruderály81608
Ovocné sady s luční vegetací2304
Horské smrčiny1001
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny97101023
Ostatní pole9719
Acidofilní bory0101
Úhory1303
Mezofilní louky137351018
Bučiny nižších poloh1001
Pastviny1402
Dubohabřiny0402
Xerotermní travinobylinná společenstva1001
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0101
alpínské trávníky2002
Lesy3201
Paseky10601
Suché doubravy2203
Podmáčené smrčiny1102
Zahradnicky utvářené zahrady a parky0101
Haldy a výsypky0001
Přirozené lesy2001
Polní biotopy0101
 SamciSamiceMláďataNálezy