Records by time  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) Not endangered 492× 31× 526×

Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841)

Czech namepavučenka hrbatá
Threat levelNot endangered
Records526 nálezů, 136 kvadrátů
First record 1946, J. Kratochvíl, Kratochvíl & Miller 1947
Last record 2022 , Ondřej Sabol
Distribution areaPalaearctic - E-S
Phytogeographic area
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Humidity
very humid (Preference: Vysoká)
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Altitude150-1550

Bibliography

 © Oto Zimmermann

V práci jsou uvedeny údaje o araneofauně přírodních rezervací Černý důl a Komáří vrch získané v rozmezí let 2016–2017. Údaje doplňují dosavadní poznatky o společenstvech pavouků z území CHKO Orlické hory. Na lokalitě PR Černý důl bylo zjištěno 76 druhů, z nichž 16 druhů lze označit jako bioindikačně velmi významných. Na lokalitě PR Komáří vrch bylo zjištěno 61 druhů, z nichž bioindikačně velmi významných je 13. Výskyt těchto zachycených druhů poukazuje na zachovalost, původnost a biotickou hodnotu studovaných lokalit.Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (526 used records)
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past108353814279
Prosev69911052
Individuální sběr781932581
Neurčeno4367568
Žlutá miska1001
Smyk2572040
Sklepávání82505
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (526 used records)
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Mokřady0001
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny2303
Lesy2103
Neurčeno72119576
Rašeliniště269207484
Močály6097353
Vlhké doubravy1001
Ostřicové porosty stojatých vod12077024
Mokřadní olšiny4324125
Bylinné porosty břehů3741522345
Mokré louky24522218119
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod2712018
Lužní lesy nížin4105
Suťové a roklinové lesy1001
Břehy tekoucích vod5709
Horské bučiny0202
Výsadby listnáčů1202
Pastviny1102
Stojaté a pomalu tekoucí vody5306
Bahnité břehy1101
Louky3808
Stinné skály nižších poloh31103
Luční ostřicové mokřady481509
Kamenolomy1304
Rašelinné bory1002
alpínské trávníky1001
Ostatní pole6505
Ruderály0101
Lesní cesta0202
Výsadby jehličnanů3103
Lesní okraje4002
Paseky1202
Podmáčené smrčiny0201
Porosty borůvek2402
Bučiny nižších poloh1101
 MalesFemalesJuvenilesRecords