Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 492× 29× 524×

Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841)

České jménopavučenka hrbatá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy524 nálezů, 134 kvadrátů
První nález 1946, J. Kratochvíl, Kratochvíl & Miller 1947
Poslední nález 2020 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - E-S
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
very humid (Preference: Vysoká)
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Nadm. výška150-1550

Literatura

 © Oto Zimmermann

V práci jsou uvedeny údaje o araneofauně přírodních rezervací Černý důl a Komáří vrch získané v rozmezí let 2016–2017. Údaje doplňují dosavadní poznatky o společenstvech pavouků z území CHKO Orlické hory. Na lokalitě PR Černý důl bylo zjištěno 76 druhů, z nichž 16 druhů lze označit jako bioindikačně velmi významných. Na lokalitě PR Komáří vrch bylo zjištěno 61 druhů, z nichž bioindikačně velmi významných je 13. Výskyt těchto zachycených druhů poukazuje na zachovalost, původnost a biotickou hodnotu studovaných lokalit.Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (524 použitých nálezů)
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev69891051
Zemní past108353814278
Individuální sběr781932581
Neurčeno4367568
Žlutá miska1001
Smyk2572040
Sklepávání82505
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (524 použitých nálezů)
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Lesy2103
Neurčeno72119576
Rašeliniště269207484
Močály6097353
Vlhké doubravy1001
Ostřicové porosty stojatých vod12077024
Mokřadní olšiny4324125
Bylinné porosty břehů3741522345
Mokré louky24522218119
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod2712018
Lužní lesy nížin4105
Suťové a roklinové lesy1001
Břehy tekoucích vod5709
Horské bučiny0202
Výsadby listnáčů1202
Pastviny1102
Stojaté a pomalu tekoucí vody5306
Bahnité břehy1101
Louky3808
Stinné skály nižších poloh31103
Luční ostřicové mokřady481509
Kamenolomy1304
Rašelinné bory1002
alpínské trávníky1001
Ostatní pole6505
Ruderály0101
Lesní cesta0202
Výsadby jehličnanů3103
Lesní okraje4002
Paseky1202
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny2102
Podmáčené smrčiny0201
Porosty borůvek2402
Bučiny nižších poloh1101
 SamciSamiceMláďataNálezy