Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 482× 74× 560×

Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871)

České jménoplachetnatka žlutá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy560 nálezů, 128 kvadrátů
První nález 1929, E. Nielsen, Schenkel 1929
Poslední nález 2022 , Pavel Moravec, Petr Veselý
Areál rozšířeníEuropean - eM (U
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open (Preference: Nízká)
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
partly shaded (Preference: Nízká)
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
semi-open (Preference: Nízká)
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
shaded (Preference: Vysoká)
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Nadm. výška150-1350

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (560 použitých nálezů)
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past38039910440
Individuální sběr1514026
Prosev65010
Neurčeno820471
Smyk0606
Eklektor4004
Sklepávání1203
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (560 použitých nálezů)
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Nehluboké podzemní prostory (pukliny, půdní horizonty)1935015
Jeskyně1001
Kamenolomy1102
Suché louky4347036
Neurčeno4713014120
Reliktní bory na skalách2305
Lesostepní doubravy1620016
Suché křoviny1412012
Suché doubravy3917030
Horské bučiny3205
Bučiny nižších poloh2121032
Lesní okraje6309
Lesy4841065
Mokřadní olšiny104011
Suťové a roklinové lesy11007
Skalní a suťové biotopy1001
Močály2203
Přirozené lesy4409
Haldy a výsypky0004
Výsadby jehličnanů2714038
Bylinné porosty břehů4205
Kamenité suti nižších poloh5809
Porosty borůvek5306
Rašeliniště7406
Lužní lesy nížin6508
Slaniska1102
Pastviny10005
Výsadby listnáčů107010
Mokré louky45010
Louky4206
Paseky84011
Ruderály4104
Dubohabřiny0101
Stojaté a pomalu tekoucí vody1001
Acidofilní bory2405
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod3404
Luční ostřicové mokřady1102
Xerotermní travinobylinná společenstva910013
Břehy tekoucích vod3104
Lesy vyšších poloh a strmých svahů84010
Železniční náspy1001
Horská vřesoviště6001
Mezofilní louky0402
Stinné skály nižších poloh0101
Skalní stepi na vápenci66010
Ovocné sady s luční vegetací1101
Úhory0101
 SamciSamiceMláďataNálezy