Nálezy podle období  
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) Není ohrožený 184× 68× 264×

Pholcus opilionoides (Schrank, 1781)

České jménotřesavka sekáčovitá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy264 nálezů, 102 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2022 , Kryštof Rückl
Areál rozšířeníHolarctic
Fytogeografická oblast-
Původnost stanovišť
artificial
Umělé prostředí lidských sídel, které je však poměrně stálé, bez výrazné disturbance. Zdi staveb připomínají svou strukturou skalnatá a kamenitá stanoviště a tak mohou být osidlovány některými druhy skal a kamenitých sutí.
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
very dry (Preference: Vysoká)
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Vertical surfaces
Vertikální povrch. Šikmé, svislé a převislé povrchy skal, skalních bloků, převisy na březích vodních toků či v zářezech strží a cest, stěny budov, ploty, mostní konstrukce ap.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Nadm. výška150-900

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (263 použitých nálezů)
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr488237106
Zemní past39362463
Prosev1459
Fotografie1602
Neurčeno11231368
Pozorování2354
Smyk58210
Sklepávání0201
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (263 použitých nálezů)
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Vnější stěny budov3806
Interiéry budov12271330
Neurčeno17361990
Suché lesní lemy0101
Skalní a suťové biotopy0112
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin2002
Výsadby jehličnanů0101
Výsadby listnáčů0101
Zahrady0002
Kamenité suti nižších poloh32483358
Kamenolomy1817520
Vřesoviště nižších poloh2203
Suché křoviny1001
Suťové a roklinové lesy3002
Stinné skály nižších poloh0112
Louky a pastviny0011
Porosty borůvek0101
Suché louky54613
Rašeliniště0101
Ruderály3315
Luční ostřicové mokřady0101
Xerotermní travinobylinná společenstva1302
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0011
Suché doubravy0101
Haldy a výsypky2101
Skalní stepi na vápenci4139
Pozemní komunikace2001
Ovocné sady s luční vegetací0301
Lesní okraje0112
Dubohabřiny0011
Zahradnicky utvářené zahrady a parky0101
 SamciSamiceMláďataNálezy