Nálezy podle období  
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 10× 371× 200× 586×

Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833)

České jménoslíďák řemínkový
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy586 nálezů, 116 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2023 , Filip Trnka
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp., eM
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
Hojnost výskytu
abundant
Hojný. Druh rozšířený dosti rovnoměrně na území celé republiky, ale scházející v určité oblasti; například ve vyšších či naopak v nižších polohách.
Nadm. výška150-1550

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (586 použitých nálezů)
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past29388443397
Smyk5723014
Individuální sběr65117768
Neurčeno33381499
Žlutá miska1001
Prosev13703
Sklepávání3404
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (586 použitých nálezů)
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Louky1103
Vlhké lesní lemy1202
Neurčeno214156414272
Mokřady0005
Suché louky1823020
Suché křoviny7806
Lesy0004
Podmáčené smrčiny1703
Rašeliniště109101047
Ovocné sady s luční vegetací442008
Kosodřevina0001
Mezofilní louky10207
Zahrady3301
Travnaté stepi0101
Xerotermní travinobylinná společenstva191009
Pastviny8906
Porosty borůvek12947011
alpínské trávníky3407
Suché doubravy391006
Luční ostřicové mokřady732208
Skalní stepi na vápenci9128311
Ostřicové porosty stojatých vod1001
Bučiny nižších poloh1102
Lesní okraje219616
Kamenité suti nižších poloh12508
Horské bučiny2102
Okraje silnic1001
Rašelinné bory4001
Horské biotopy15607
Louky3617
Skály a sutě v horách1102
Louky a pastviny0201
Lesy0101
Širokolisté horské nivy4919024
Močály3403
Stinné skály nižších poloh3002
Mokré louky10131010
Ruderály3003
Paseky13237019
Horské smrčiny4004
Acidofilní bory3003
Lužní lesy nížin1303
Lesní cesta41304
Výsadby jehličnanů1004
Reliktní bory na skalách1001
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1001
Břehy tekoucích vod1102
Ostatní pole2002
Horská vřesoviště14101
Úhory212506
Lesostepní doubravy6406
Lesy vyšších poloh a strmých svahů2101
 SamciSamiceMláďataNálezy