Nálezy podle období  
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) Není ohrožený 131× 183× 322×

Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866)

České jménoskálovka stepní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy322 nálezů, 107 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2023 , Alice Háková
Areál rozšířeníPalaearctic - E-T
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
abundant
Hojný. Druh rozšířený dosti rovnoměrně na území celé republiky, ale scházející v určité oblasti; například ve vyšších či naopak v nižších polohách.
Nadm. výška150-1200

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (322 použitých nálezů)
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past3292012216
Prosev3304
Individuální sběr322022
Smyk5303
Neurčeno2839075
Žlutá miska1001
Sklepávání2101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (322 použitých nálezů)
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Mezofilní louky0101
Lesostepní doubravy7708
Neurčeno2091520189
Nehluboké podzemní prostory (pukliny, půdní horizonty)0302
Kamenolomy41507
Paseky0603
Suché louky6342035
Lesy0001
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin2203
Dubohabřiny0002
Suché křoviny2004
Nízké xerofilní křoviny0101
Výsadby jehličnanů1001
Výsadby listnáčů0001
Vřesoviště nižších poloh0101
Skalní stepi na jiných horninách1001
Suťové a roklinové lesy2102
Xerotermní travinobylinná společenstva1816016
Okraje silnic1001
Úhory1304
Louky2403
Těžební jámy0101
Louky a pastviny0101
Lesy1001
Ovocné sady s luční vegetací3002
Haldy a výsypky1003
Skalní stepi na vápenci142014
Lesní okraje0001
Širokolisté horské nivy0101
Slaniska26504
Acidofilní bory0301
Pastviny1022
Kamenité suti nižších poloh1001
Suché doubravy11204
 SamciSamiceMláďataNálezy