Records by time  
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) Not endangered 161× 97× 263×

Heliophanus flavipes (Hahn, 1832)

Czech nameskákavka žlutonohá
Threat levelNot endangered
Records263 nálezů, 99 kvadrátů
First record 1860, F. Prach, Prach 1860
Last record 2023 , Kryštof Rückl
Distribution areaPalaearctic - E-A
Phytogeographic area
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo (Preference: Nízká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Humidity
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open (Preference: Vysoká)
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
abundant probably
Altitude150-1300

Bibliography

 © Oto Zimmermann

Tato práce se zabývá studiem společenstva pavouků xerotermních trávníků a solitérních stromů na přírodní památce Dolní Šárka na lokalitě Šatovka v Praze 6. Cílem výzkumu bylo prozkoumat všechny mikrohabitaty na této lokalitě a následně vytvořit seznam nalezených druhů a na základě nálezů chráněných druhů vyhodnotit význam této lokality. Výzkum byl realizován od března do června 2022 v pravidelných třítýdenních intervalech. Na lokalitě byly uplatněny různé metody sběru v různých mikrohabitatech: na skalnatém podloží metoda zemních pastí, na otevřeném trávníku metoda zemních pastí a smyků, na lesním lemu metoda zemních pastí a prosevu a na stromech (borovice a duby) metoda sklepávání. Během celého období výzkumu byla průběžně zaznamenávána teplota. Celkem bylo nalezeno 70 druhů pavouků, s převahou druhů teplomilných s vazbou na otevřená a suchá stanoviště.

14 druhů je významných pro ochranu přírody: zápředka Agroeca cuprea, křižáci Gibbaranea bituberculata a Gibbaranea gibbosa, skákavky Asianellus festivus, Heliophanus flavipes, skálovka Drassyllus villicus, plachetnatky Ipa keyserlingi a Trichopterna cito, cedivečka Lathys humilis, běžníci Ozyptila claveata, Thomisus onustus a Xysticus acerbus, slíďák Pardosa bifasciata a zápředník Porrhoclubiona leucaspis. Jedná se o druhy s vazbou na ohrožené a mizející lokality (7 druhů), ale i o druhy ohrožené (2 druhy) nebo náleží do obou kategorií (5 druhů). Početné zastoupení druhů významných pro ochranu přírody potvrzuje tuto lokalitu jako ochranářsky významnou. To podporuje i vhodně zvolený management ochrany jako pasení nebo kosení a odstraňování náletových dřevin zabraňující zarůstání lokality.Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (263 used records)
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr2456246
Zemní past2331028
Neurčeno4656096
Smyk33582063
Vysavač1001
Žlutá miska138021
Prosev1403
Sklepávání3304
Eklektor0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (263 used records)
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Skalní stepi na jiných horninách0101
Neurčeno6810418148
Suché louky2216118
Vřesoviště nižších poloh1202
Travnaté stepi1001
Xerotermní travinobylinná společenstva522016
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin2102
Slaniska1101
Kamenolomy4708
Bylinné porosty břehů0201
Lesostepní doubravy4215
Rašeliniště1001
Lesní okraje1203
Louky a pastviny2504
Louky4806
Úhory2605
Skalní stepi na vápenci918116
Ovocné sady a vinohrady0201
Suché křoviny1202
Mokré louky3101
Kamenité suti nižších poloh0101
Skalní a suťové biotopy2101
Písčiny2103
Ovocné sady s luční vegetací0101
Mezofilní louky1502
Porosty borůvek3205
Ostatní pole0101
Haldy a výsypky1001
Pastviny2012
Výsadby jehličnanů0101
Pozemní komunikace0101
Výsadby listnáčů0101
Suché doubravy2001
 MalesFemalesJuvenilesRecords