Records by time  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) Not endangered 572× 75× 652×

Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878)

Czech namepavučenka prosedlaná
Threat levelNot endangered
Records652 nálezů, 147 kvadrátů
First record 1933, F. Miller, Miller 1934a
Last record 2022 , Ondřej Sabol
Distribution areaHolarctic, eM
Phytogeographic area
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Humidity
dry (Preference: Nízká)
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
semi-humid (Preference: Vysoká)
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
very dry (Preference: Nízká)
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
very humid (Preference: Nízká)
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Altitude150-1400

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (652 used records)
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past5022870470
Prosev47010
Individuální sběr1222029
Smyk1111012
Neurčeno109649112
Sklepávání1304
Eklektor1315015
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (652 used records)
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Mokřady1005
Lužní lesy nížin197017
Lesy0004
Suťové a roklinové lesy6409
Rašeliniště2318022
Neurčeno171905163
Výsadby listnáčů7408
Výsadby jehličnanů4743061
Dubohabřiny191006
Vlhké lesní lemy2103
Podmáčené smrčiny3407
Bylinné porosty břehů5004
Bučiny nižších poloh129015
Suché doubravy4221029
Mezofilní louky1001
Kosodřevina0101
Suché louky8208
Stinné skály nižších poloh1725013
Lesy6439061
Kamenité suti nižších poloh143014
Horské bučiny2407
Kamenolomy1001
Horské biotopy0101
Mokré louky148013
Ostřicové porosty stojatých vod13503
Rašelinné bory1304
Xerotermní travinobylinná společenstva8209
Horské smrčiny0307
Mokřadní olšiny128014
Lesní okraje8609
Lesostepní doubravy2310017
Haldy a výsypky0044
Přirozené lesy129012
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod2102
Louky55010
Porosty borůvek0302
Ovocné sady a vinohrady1001
Ostatní pole0101
Suché křoviny84011
Pastviny4104
Ruderály12406
Paseky138013
Ovocné sady s luční vegetací6305
Reliktní bory na skalách3404
Acidofilní bory1414011
Úhory2002
Močály8705
Luční ostřicové mokřady1101
Břehy tekoucích vod5809
Lesy vyšších poloh a strmých svahů7206
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny1101
Horská vřesoviště1001
Stojaté a pomalu tekoucí vody1001
Písčiny1101
Skalní stepi na vápenci2103
 MalesFemalesJuvenilesRecords