Records by time  
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zelotes latreillei (Simon, 1878) Not endangered 205× 69× 282×

Zelotes latreillei (Simon, 1878)

Czech nameskálovka Latreilleova
Threat levelNot endangered
Records282 nálezů, 113 kvadrátů
First record 1889, A. Nosek, Nosek 1895
Last record 2021 , Ondřej Machač
Distribution areaPalaearctic - E-S, Az.
Phytogeographic area
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo (Preference: Nízká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
disturbed
Pravidelně narušovaná stanoviště s vysokým stupněm disturbance: intenzivně obhospodařované louky a pole, haldy a výsypky po těžbě uhlí a rud v prvních stádiích vývoje.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Humidity
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Altitude150-1450

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (282 used records)
Zelotes latreillei (Simon, 1878) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past17012672193
Individuální sběr713015
Neurčeno924067
Prosev1102
Eklektor0101
Smyk2001
Sklepávání4403
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (282 used records)
Zelotes latreillei (Simon, 1878) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Kamenolomy2403
Neurčeno49540110
Mezofilní louky5506
Suché louky1621025
Ruderály4303
Vřesoviště nižších poloh1603
Pastviny1413013
Vlhké lesní lemy1001
Paseky0202
Ostatní pole1001
Suché doubravy2002
Okraje silnic141126
Lesy113012
Horské biotopy6104
Dubohabřiny4104
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1202
Výsadby jehličnanů4106
Xerotermní travinobylinná společenstva7208
Haldy a výsypky00709
Ovocné sady s luční vegetací5207
Rašeliniště117010
Mokré louky7208
Lesní okraje0005
Slaniska31606
Stojaté a pomalu tekoucí vody0101
Močály2002
Výsadby listnáčů6303
Porosty borůvek3104
Ostřicové porosty stojatých vod1101
Luční ostřicové mokřady2001
Bučiny nižších poloh1001
Suché křoviny3103
Lesostepní doubravy5405
Přirozené lesy0102
Rašelinné bory0101
Úhory1001
Skalní stepi na vápenci1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords