Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) Not endangered 4x 14x 949x 33x 1000x

Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834)

Czech namepavučenka černá
Threat levelNot endangered
Records1000 nálezů, 129 kvadrátů
First record 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record 2016 , Ondřej Machač
Distribution areaPalaearctic - E-S
Phytogeographic area(Thermo), Meso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Humiditysemi-humid, humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open
Hojnost výskytuvery abundant
Altitude200-800-1400

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (445 used records)
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Prosev823021
Smyk511022
Zemní past53036118374
Individuální sběr930024
Sklepávání1203
?0301
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (402 used records)
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
výsadby jehličnanů4708
vlhké doubravy0101
mezofilní louky7229030
lužní lesy nížin3636015
bažinné olšiny1813020
pískovny1102
mokré louky11185068
Louky2728054
horská vřesoviště3002
Břehy tekoucích vod210011
úhory11307
Močály3205
Lesní okraje128011
rašeliniště238016
pastviny1202
Přirozené lesy3107
haldy a výsypky0003
A1211000101
luční ostřicové mokřady6104
osluněné skály nižších poloh1412012
údolní jasanoolšové luhy81009
travnaté stepi1102
kamenité suti nižších poloh3608
bylinné porosty břehů3211013
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod9605
ruderály1115013
paseky133010
ovocné sady bez bylinné vegetace4440024
bučiny nižších poloh3103
obilná pole1001
suché křoviny5408
Stojaté a pomalu tekoucí vody1102
dubohabřiny2406
suťové a roklinové lesy0101
Acidofilní bory1202
podmáčené smrčiny3104
alpínské trávníky1102
vrbové křoviny1102
horské smrčiny0101
kamenolomy1001
Polní biotopy8002
štěrkové břehy řek0101
Lesy0202
lesostepní doubravy0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020