Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) Není ohrožený 519× 43× 572×

Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834)

České jménopavučenka černá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy572 nálezů, 136 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2021 , Pavel Vonička
Areál rozšířeníPalaearctic - E-S
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo (Preference: Nízká)
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Thermo (Preference: Nízká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
disturbed
Pravidelně narušovaná stanoviště s vysokým stupněm disturbance: intenzivně obhospodařované louky a pole, haldy a výsypky po těžbě uhlí a rud v prvních stádiích vývoje.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Nadm. výška150-1550

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (572 použitých nálezů)
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past53336318375
Smyk315024
Individuální sběr1242035
Prosev1010014
Neurčeno123805118
Sklepávání4306
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (572 použitých nálezů)
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno18214923164
Vlhké lesní lemy1001
Mezofilní louky6430026
Ostřicové porosty stojatých vod1001
Výsadby jehličnanů4708
Vlhké doubravy0101
Suché doubravy5507
Suché louky3203
Lužní lesy nížin4446024
Mokřadní olšiny1813020
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1102
Mokré louky11185068
Louky2728054
Porosty borůvek3002
Břehy tekoucích vod210011
Úhory11307
Močály3205
Lesní okraje128011
Rašeliniště238016
Pastviny9207
Přirozené lesy3107
Haldy a výsypky0003
Ovocné sady s luční vegetací4441025
Luční ostřicové mokřady6104
Stinné skály nižších poloh1412012
Kamenité suti nižších poloh3608
Bylinné porosty břehů3211013
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod9605
Ruderály1115013
Paseky133010
Bučiny nižších poloh3103
Ostatní pole1001
Suché křoviny5408
Stojaté a pomalu tekoucí vody1102
Dubohabřiny1001
Suťové a roklinové lesy0101
Acidofilní bory1202
Horské smrčiny3205
alpínské trávníky1102
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny1102
Kamenolomy1001
Polní biotopy8002
Štěrkové břehy řek0101
Lesy0202
Lesostepní doubravy0101
 SamciSamiceMláďataNálezy