Records by time  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) Not endangered 270× 31× 306×

Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841)

Czech namepavučenka dvoučelá
Threat levelNot endangered
Records306 nálezů, 128 kvadrátů
First record 1934, F. Miller, Miller 1935b
Last record 2023 , Kryštof Rückl
Distribution areaHolarctic, eM
Phytogeographic area
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo (Preference: Nízká)
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Humidity
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
partly shaded (Preference: Nízká)
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
semi-open (Preference: Vysoká)
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
shaded (Preference: Nízká)
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Altitude150-1450

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (306 used records)
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Smyk2065056
Zemní past7137270
Prosev219015
Vysavač342102
Individuální sběr2375047
Neurčeno2592390
Sklepávání1422024
Eklektor2102
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (306 used records)
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Písčité břehy0101
Suché louky1001
Vřesoviště nižších poloh1001
Neurčeno651245103
Suché doubravy1203
Močály2907
Lužní lesy nížin1202
Rašelinné bory4203
Ostřicové porosty stojatých vod1706
Bylinné porosty břehů1716017
Rašeliniště410012
Stinné skály nižších poloh1102
Lesy4506
Břehy tekoucích vod81608
Výsadby jehličnanů711012
Bučiny nižších poloh8105
Louky2408
Mokré louky1340037
Luční ostřicové mokřady2605
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1515015
Lesní okraje11506
Kamenolomy0303
Horské smrčiny0101
Pastviny2404
Písčiny0101
Suťové a roklinové lesy3102
Horské biotopy1001
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0101
Louky a pastviny0402
Reliktní bory na skalách0101
Štěrkové břehy řek0101
Haldy a výsypky0001
Mokřadní olšiny10408
Xerotermní travinobylinná společenstva1102
Stojaté a pomalu tekoucí vody3102
Kamenité suti nižších poloh2103
Ovocné sady s luční vegetací2203
Ruderály5102
Acidofilní bory0101
Přirozené lesy2301
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny0201
Porosty borůvek0101
Lesostepní doubravy1202
Paseky0901
Mezofilní louky1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords