Nálezy podle období  
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) Není ohrožený 10× 179× 110× 304×

Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833)

České jménosnovačka zemní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy304 nálezů, 109 kvadrátů
První nález 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2023 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníHolarctic, Af.
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
disturbed
Pravidelně narušovaná stanoviště s vysokým stupněm disturbance: intenzivně obhospodařované louky a pole, haldy a výsypky po těžbě uhlí a rud v prvních stádiích vývoje.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
abundant
Hojný. Druh rozšířený dosti rovnoměrně na území celé republiky, ale scházející v určité oblasti; například ve vyšších či naopak v nižších polohách.
Nadm. výška150-750

Literatura

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (304 použitých nálezů)
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr1349056
Zemní past1664622137
Smyk19307
Prosev1111011
Neurčeno43492291
Žlutá miska1001
Sklepávání0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (304 použitých nálezů)
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Písčiny0302
Neurčeno1236342145
Travnaté stepi6004
Suťové a roklinové lesy2103
Kamenolomy5105
Lužní lesy nížin2305
Xerotermní travinobylinná společenstva711014
Lesní okraje2216
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0604
Výsadby listnáčů0202
Suché louky169019
Mezofilní louky4004
Ostřicové porosty stojatých vod0101
Vřesoviště nižších poloh9103
Louky0303
Suché doubravy2612018
Reliktní bory na skalách2203
Úhory0402
Skalní stepi na vápenci107012
Ruderály0303
Stinné skály nižších poloh1001
Ovocné sady s luční vegetací7118
Lesy0303
Porosty borůvek5204
Ostatní pole1502
Mokré louky1001
Výsadby jehličnanů1001
Louky a pastviny1001
Acidofilní bory1102
Bučiny nižších poloh1001
Lesostepní doubravy1712016
Přirozené lesy1102
Haldy a výsypky0001
Pastviny1001
Suché křoviny1002
 SamciSamiceMláďataNálezy