Records by time  
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Araneus marmoreus Clerck, 1757 Not endangered 18× 11× 321× 55× 405×

Araneus marmoreus Clerck, 1757

Czech namekřižák mramorovaný
Threat levelNot endangered
Records405 nálezů, 138 kvadrátů
First record 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record 2022 , Ondřej Machač
Distribution areaHolarctic
Phytogeographic area
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Humidity
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Herb layer
Bylinné patro. Byliny a polokeře obvykle do výše 1 m.
Shrub layer
Keřové patro. Koruny keřů a nízkých stromků a spodní větve stromů obvykle v rozmenzí 1–5 m.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Altitude150-1150

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (405 used records)
Araneus marmoreus Clerck, 1757 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr22965276
Smyk328659102
Fotografie11707
Zemní past234439
Neurčeno20506145
Sklepávání8198550
Prosev225516
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (405 used records)
Araneus marmoreus Clerck, 1757 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Vnější stěny budov0101
Mokré louky10242631
Rašeliniště5121824
Neurčeno361126178
Lesní okraje0606
Luční ostřicové mokřady1183115
Lesní cesta0101
Lužní lesy nížin3606
Mezofilní louky2414
Suché louky10137
Louky a pastviny11001
Ostřicové porosty stojatých vod371613
Bučiny nižších poloh1123
Skalní stepi na vápenci1202
Bylinné porosty břehů55116
Suché doubravy0011
Mokřadní olšiny1043
Močály4281325
Horské bučiny1112
Xerotermní travinobylinná společenstva0355
Břehy tekoucích vod1413
Kamenolomy1012
Louky1145
Porosty borůvek1133
Reliktní bory na skalách0055
Pastviny0133
Lesy041312
Písčiny1002
Výsadby jehličnanů03169
Úhory1101
Stinné skály nižších poloh0011
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1334
Horské smrčiny0223
Ruderály1402
Výsadby listnáčů216152
Pozemní komunikace2001
Podmáčené smrčiny0011
Paseky1313
Suché křoviny1403
Acidofilní bory0101
Ovocné sady s luční vegetací0101
Vlhké lesní lemy0021
Kamenité suti nižších poloh0011
alpínské trávníky0101
Interiéry budov0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords