Nálezy podle období  
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) Není ohrožený 141× 77× 230×

Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844)

České jménokřižák červený
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy230 nálezů, 119 kvadrátů
První nález 1886, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2023 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp.
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Nízká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo (Preference: Nízká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
very dry (Preference: Vysoká)
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Herb layer
Bylinné patro. Byliny a polokeře obvykle do výše 1 m.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
abundant
Hojný. Druh rozšířený dosti rovnoměrně na území celé republiky, ale scházející v určité oblasti; například ve vyšších či naopak v nižších polohách.
Nadm. výška150-1100

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (230 použitých nálezů)
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk23631469
Zemní past814830
Individuální sběr2231441
Sklepávání5618
Neurčeno2213270
Fotografie3212
Žlutá miska4105
Prosev1805
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (230 použitých nálezů)
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Kamenité suti nižších poloh2403
Neurčeno3628594
Mokré louky0405
Ruderály1001
Vlhké lesní lemy0112
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1102
Suché lesní lemy1001
Kamenolomy0504
Výsadby jehličnanů0202
Xerotermní travinobylinná společenstva4509
Suché louky3121115
Lesní okraje0304
Louky a pastviny2214
Ovocné sady s luční vegetací0101
Mezofilní louky0101
Paseky4906
Vřesoviště nižších poloh1303
Suché křoviny2808
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny2002
Lesostepní doubravy4506
Pastviny1202
Stinné skály nižších poloh0101
Horské bučiny0101
Mokřadní vrbiny0202
Břehy tekoucích vod0101
Úhory0323
Skalní stepi na vápenci5203
Porosty borůvek0303
Ovocné sady a vinohrady2201
Rašeliniště4305
Louky5427
Reliktní bory na skalách1102
Bučiny nižších poloh1012
Stojaté a pomalu tekoucí vody0402
Ostřicové porosty stojatých vod1001
Ostatní pole1001
Močály0302
Luční ostřicové mokřady2203
Lesy0101
Horské smrčiny0101
Acidofilní bory0101
Haldy a výsypky0174
Přirozené lesy1102
Suché doubravy0202
Dubohabřiny0101
Výsadby listnáčů1102
Lužní lesy nížin0101
 SamciSamiceMláďataNálezy