Nálezy podle období  
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona terrestris Westring, 1851 Není ohrožený 283× 65× 354×

Clubiona terrestris Westring, 1851

České jménozápředník zemní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy354 nálezů, 135 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2023 , Alois Pavlíčko
Areál rozšířeníEuropean - Me.
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
shaded (Preference: Vysoká)
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Nadm. výška150-1050

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (354 použitých nálezů)
Clubiona terrestris Westring, 1851 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr1118028
Prosev1016025
Zemní past1491069188
Nárazová past1001
Žlutá miska0201
Smyk66011
Neurčeno1521086
Sklepávání1103
Eklektor39011
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (354 použitých nálezů)
Clubiona terrestris Westring, 1851 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Mezofilní louky1101
Dubohabřiny4004
Suťové a roklinové lesy166017
Neurčeno30391115
Rašeliniště3002
Horské bučiny6509
Lesy1510022
Lužní lesy nížin58011
Bylinné porosty břehů3103
Bučiny nižších poloh2425026
Vlhké lesní lemy0101
Suché křoviny1104
Zahradnicky utvářené zahrady a parky1001
Vlhké doubravy0101
Výsadby jehličnanů2618028
Výsadby listnáčů6506
Okraje silnic1001
Xerotermní travinobylinná společenstva1102
Stinné skály nižších poloh0503
Suché doubravy1512024
Ostřicové porosty stojatých vod1001
Lesní okraje3207
Lesostepní doubravy41009
Lesní cesta0202
Haldy a výsypky1084
Mokřadní olšiny4305
Přirozené lesy3206
Ruderály1002
Ovocné sady s luční vegetací0202
Kamenolomy1101
Lesy vyšších poloh a strmých svahů97011
Mokré louky0102
Kamenité suti nižších poloh0203
Reliktní bory na skalách0101
Suché louky4406
Acidofilní bory2204
Paseky0001
Horské smrčiny2002
Břehy tekoucích vod1102
Polní biotopy1001
Úhory1001
 SamciSamiceMláďataNálezy