Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) Není ohrožený 249× 63× 319×

Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804)

České jménopokoutník stájový
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy319 nálezů, 132 kvadrátů
První nález 1934, Keprtová, Baum 1934b; Buchar 1961
Poslední nález 2023 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníEuropean
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo (Preference: Nízká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
artificial (Preference: Vysoká)
Umělé prostředí lidských sídel, které je však poměrně stálé, bez výrazné disturbance. Zdi staveb připomínají svou strukturou skalnatá a kamenitá stanoviště a tak mohou být osidlovány některými druhy skal a kamenitých sutí.
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Tree trunks
Kmeny stromů. Kůra kmenů a silných stromových větví, prostory pod kůrou, dutiny stromů.
Vertical surfaces
Vertikální povrch. Šikmé, svislé a převislé povrchy skal, skalních bloků, převisy na březích vodních toků či v zářezech strží a cest, stěny budov, ploty, mostní konstrukce ap.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Nadm. výška150-1300

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (318 použitých nálezů)
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Pozorování0604
Individuální sběr5211142129
Fotografie011102
Zemní past3724746
Neurčeno681134107
Nárazová past0001
Prosev05610
Eklektor21351311
Smyk2726
Sklepávání0212
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (319 použitých nálezů)
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Vnější stěny budov6221217
Zahradnicky utvářené zahrady a parky0202
Interiéry budov27791061
Výsadby jehličnanů0112
Dubohabřiny1644
Suťové a roklinové lesy6507
Neurčeno7412117130
Skalní a suťové biotopy0101
Horské bučiny4001
Mezofilní louky3001
Lužní lesy nížin3148
Kamenolomy2354
Mokřadní olšiny1001
Vlhké doubravy0101
Stinné skály nižších poloh28612
Ruderály1605
Suché louky1103
Lesní okraje21371313
Bučiny nižších poloh3418
Kamenité suti nižších poloh5206
Úhory2001
Lesostepní doubravy0101
Suché doubravy4126
Přirozené lesy5613
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0101
Paseky0011
Lesy5158
Okraje silnic0011
Břehy tekoucích vod0011
Acidofilní bory1001
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0101
Širokolisté horské nivy1001
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1101
Louky0011
Ovocné sady s luční vegetací1001
Suché křoviny0101
Xerotermní travinobylinná společenstva0101
Stojaté a pomalu tekoucí vody1001
 SamciSamiceMláďataNálezy