Records by time  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) Not endangered 567× 69× 639×

Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841)

Czech namepavučenka listová
Threat levelNot endangered
Records639 nálezů, 151 kvadrátů
First record 1934, F. Miller, Miller 1935b
Last record 2022 , Ondřej Sabol
Distribution areaEuropean - eM (Gr., Az., Ar.
Phytogeographic area
Meso (Preference: Nízká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo (Preference: Nízká)
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Thermo (Preference: Nízká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Humidity
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Altitude150-1300

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (639 used records)
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past1443326114381
Prosev2888265
Sklepávání3305
Nárazová past0101
Individuální sběr6346048
Neurčeno3321266124
Smyk119013
Eklektor41202
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (639 used records)
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Lužní lesy nížin4530027
Neurčeno146107120172
Lesy0001
Suťové a roklinové lesy118018
Lesy6019023
Skály a sutě v horách1512
Horské smrčiny21618
Horské bučiny3320018
Mokřady0001
Louky0001
Suché doubravy23198051
Mezofilní louky2002
Písčiny1001
Lesostepní doubravy36454028
Močály0504
Bučiny nižších poloh18361053
Jasanoolšové lemy vodotečí2001
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny2001
Ostatní pole0102
Stinné skály nižších poloh2202
Kamenité suti nižších poloh133017
Kamenolomy1001
Lesy vyšších poloh a strmých svahů2511013
Luční ostřicové mokřady2103
Mokřadní olšiny5609
Reliktní bory na skalách5103
Suché křoviny5619015
Louky a pastviny1101
Mokré louky9507
Přirozené lesy1710017
Výsadby jehličnanů5613026
Dubohabřiny3283706
Ruderály66908
Štěrkové břehy řek0101
Louky1313010
Haldy a výsypky0004
Zahradnicky utvářené zahrady a parky4001
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod327013
Rašeliniště8102
Skalní a suťové biotopy3504
Ovocné sady s luční vegetací23206
Podmáčené smrčiny6306
Výsadby listnáčů9103
Acidofilní bory3405
Břehy tekoucích vod187011
Bylinné porosty břehů23404
Úhory1202
Xerotermní travinobylinná společenstva3303
Lesní okraje458013
Polní biotopy8202
Ostřicové porosty stojatých vod1001
Stojaté a pomalu tekoucí vody14504
Suché louky0101
alpínské trávníky1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords