Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 567× 64× 634×

Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841)

České jménopavučenka listová
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy634 nálezů, 149 kvadrátů
První nález 1934, F. Miller, Miller 1935b
Poslední nález 2021 , Antonín Kůrka
Areál rozšířeníEuropean - eM (Gr., Az., Ar.
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Nízká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo (Preference: Nízká)
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Thermo (Preference: Nízká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Nadm. výška150-1300

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (634 použitých nálezů)
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev2888265
Zemní past1443326114376
Sklepávání3305
Nárazová past0101
Individuální sběr6346048
Neurčeno3321266124
Smyk119013
Eklektor41202
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (634 použitých nálezů)
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno146107120172
Lesy6019023
Suťové a roklinové lesy118017
Skály a sutě v horách1512
Horské smrčiny21618
Lužní lesy nížin4530026
Horské bučiny3320018
Suché doubravy23198051
Mezofilní louky2002
Písčiny1001
Lesostepní doubravy36454028
Močály0504
Bučiny nižších poloh18361053
Jasanoolšové lemy vodotečí2001
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny2001
Ostatní pole0102
Stinné skály nižších poloh2202
Kamenité suti nižších poloh133017
Kamenolomy1001
Lesy vyšších poloh a strmých svahů2511013
Luční ostřicové mokřady2103
Mokřadní olšiny5609
Reliktní bory na skalách5103
Suché křoviny5619015
Louky a pastviny1101
Mokré louky9507
Přirozené lesy1710017
Výsadby jehličnanů5613026
Dubohabřiny3283706
Ruderály66908
Štěrkové břehy řek0101
Louky1313010
Haldy a výsypky0004
Zahradnicky utvářené zahrady a parky4001
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod327013
Rašeliniště8102
Skalní a suťové biotopy3504
Ovocné sady s luční vegetací23206
Podmáčené smrčiny6306
Výsadby listnáčů9103
Acidofilní bory3405
Břehy tekoucích vod187011
Bylinné porosty břehů23404
Úhory1202
Xerotermní travinobylinná společenstva3303
Lesní okraje458013
Polní biotopy8202
Ostřicové porosty stojatých vod1001
Stojaté a pomalu tekoucí vody14504
Suché louky0101
alpínské trávníky1001
 SamciSamiceMláďataNálezy