Records by time
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) Not endangered 13x 8x 114x 59x 194x

Parasteatoda lunata (Clerck, 1757)

Czech namesnovačka hajní
Threat levelNot endangered
Records194 nálezů, 121 kvadrátů
First record 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record 2021 , Ondřej Machač
Distribution areaPalaearctic - Transp.
Phytogeographic area(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditydry, semi-humid
StratumVertical surfaces, Shrub layer, Tree trunks
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuabundant
Altitude200-600

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (194 used records)
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr1270869
Neurčeno742569
Sklepávání561016
Nárazová past161003
Pozorování0502
Smyk1013120
Prosev4507
Zemní past1578
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (194 used records)
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Lužní lesy nížin4439
Neurčeno556475
Dubohabřiny1404
Rašeliniště0011
Mokré louky1304
Lesy2203
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0202
Výsadby jehličnanů0617
Výsadby listnáčů2325
Suťové a roklinové lesy1325
Lesní cesta0101
Bučiny nižších poloh1405
Okraje silnic0401
Zahradnicky utvářené zahrady a parky81013
Vlhké doubravy9302
Porosty borůvek0001
Stinné skály nižších poloh012310
Louky a pastviny0101
Suché louky0202
Ovocné sady a vinohrady1101
Suché doubravy1347
Skalní a suťové biotopy0202
Interiéry budov2002
Břehy tekoucích vod0101
Mokřadní olšiny6205
Skalní stepi na vápenci1001
Kamenité suti nižších poloh1616
Lesní okraje4175
Ruderály0213
Močály0101
Kamenolomy0112
Písčité břehy0201
Obhospodařované pozemky0101
Mezofilní louky1202
Vnější stěny budov1101
Lesostepní doubravy1203
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1001
Ovocné sady s luční vegetací0302
Luční ostřicové mokřady1001
Reliktní bory na skalách0101
Louky0101
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0101
Horské smrčiny0201
Přirozené lesy0001
 MalesFemalesJuvenilesRecords