Nálezy podle období  
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) Není ohrožený 13× 114× 70× 205×

Parasteatoda lunata (Clerck, 1757)

České jménosnovačka hajní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy205 nálezů, 126 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2023 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp.
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo (Preference: Nízká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Shrub layer
Keřové patro. Koruny keřů a nízkých stromků a spodní větve stromů obvykle v rozmenzí 1–5 m.
Tree trunks (Preference: Vysoká)
Kmeny stromů. Kůra kmenů a silných stromových větví, prostory pod kůrou, dutiny stromů.
Vertical surfaces
Vertikální povrch. Šikmé, svislé a převislé povrchy skal, skalních bloků, převisy na březích vodních toků či v zářezech strží a cest, stěny budov, ploty, mostní konstrukce ap.
Osvětlení stanovišť
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
abundant
Hojný. Druh rozšířený dosti rovnoměrně na území celé republiky, ale scházející v určité oblasti; například ve vyšších či naopak v nižších polohách.
Nadm. výška150-1300

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (204 použitých nálezů)
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Pozorování0703
Individuální sběr1273871
Zemní past37712
Neurčeno742569
Sklepávání561016
Nárazová past171004
Smyk1213122
Prosev4507
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (205 použitých nálezů)
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Suťové a roklinové lesy1526
Paseky0201
Suché lesní lemy0101
Dubohabřiny1505
Neurčeno1058482
Lužní lesy nížin4439
Rašeliniště0011
Mokré louky1304
Lesy2203
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0202
Výsadby jehličnanů0617
Výsadby listnáčů2325
Lesní cesta0101
Bučiny nižších poloh1405
Okraje silnic0401
Zahradnicky utvářené zahrady a parky81013
Vlhké doubravy9302
Porosty borůvek0001
Stinné skály nižších poloh012310
Louky a pastviny0101
Suché louky0202
Ovocné sady a vinohrady1101
Suché doubravy1347
Skalní a suťové biotopy0202
Interiéry budov2002
Břehy tekoucích vod0101
Mokřadní olšiny6205
Skalní stepi na vápenci1001
Kamenité suti nižších poloh1616
Lesní okraje4175
Ruderály0213
Močály0101
Kamenolomy0112
Písčité břehy0201
Obhospodařované pozemky0101
Mezofilní louky1202
Vnější stěny budov1101
Lesostepní doubravy1203
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1001
Ovocné sady s luční vegetací0302
Luční ostřicové mokřady1001
Reliktní bory na skalách0101
Louky0101
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0101
Horské smrčiny0201
Přirozené lesy0001
 SamciSamiceMláďataNálezy