Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 Není ohrožený 405× 99× 510×

Tegenaria silvestris L. Koch, 1872

České jménopokoutník lesní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy510 nálezů, 135 kvadrátů
První nález 1886, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2023 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníEuropean - eM
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo (Preference: Nízká)
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
abundant
Hojný. Druh rozšířený dosti rovnoměrně na území celé republiky, ale scházející v určité oblasti; například ve vyšších či naopak v nižších polohách.
Nadm. výška150-1300

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (510 použitých nálezů)
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr3654155
Zemní past42215633341
Prosev46108
Neurčeno2321386
Nárazová past0501
Smyk127111
Eklektor5005
Sklepávání4203
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (510 použitých nálezů)
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Suťové a roklinové lesy6020939
Neurčeno624829156
Jeskyně1404
Horské smrčiny3004
Horské bučiny346012
Lesy135013
Lužní lesy nížin9606
Výsadby listnáčů1102
Bučiny nižších poloh1411016
Dubohabřiny1103
Zahradnicky utvářené zahrady a parky1001
Rašelinné bory0001
Výsadby jehličnanů2810126
Rašeliniště1001
Kamenité suti nižších poloh14566790
Kamenolomy4607
Stinné skály nižších poloh1713118
Skalní stepi na vápenci3001
Xerotermní travinobylinná společenstva1102
Louky1001
Skály a sutě v horách3002
Lesostepní doubravy11219
Haldy a výsypky0002
Lesy vyšších poloh a strmých svahů136015
Přirozené lesy5208
Ruderály9502
Suché louky1115012
Lesní okraje2002
Skalní a suťové biotopy3403
Porosty borůvek0001
Suché doubravy109013
Mokřadní olšiny2002
Reliktní bory na skalách1001
Podmáčené smrčiny1001
Paseky3105
Širokolisté horské nivy4104
Břehy tekoucích vod266020
Acidofilní bory1001
Bylinné porosty břehů0101
Mokré louky0101
Suché křoviny1001
Úhory1001
 SamciSamiceMláďataNálezy