Nálezy podle období  
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Salticus scenicus (Clerck, 1757) Není ohrožený 10× 242× 84× 345×

Salticus scenicus (Clerck, 1757)

České jménoskákavka pruhovaná
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy345 nálezů, 125 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2024 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníHolarctic, Af.
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
artificial
Umělé prostředí lidských sídel, které je však poměrně stálé, bez výrazné disturbance. Zdi staveb připomínají svou strukturou skalnatá a kamenitá stanoviště a tak mohou být osidlovány některými druhy skal a kamenitých sutí.
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Vertical surfaces (Preference: Vysoká)
Vertikální povrch. Šikmé, svislé a převislé povrchy skal, skalních bloků, převisy na březích vodních toků či v zářezech strží a cest, stěny budov, ploty, mostní konstrukce ap.
Osvětlení stanovišť
open (Preference: Vysoká)
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Nadm. výška150-2250

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (344 použitých nálezů)
Salticus scenicus (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr689417127
Pozorování0102
Fotografie0001
Zemní past4429756
Sklepávání8301529
Neurčeno42403115
Smyk1718
Žlutá miska0101
Prosev3215
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (344 použitých nálezů)
Salticus scenicus (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Rašeliniště0101
Kamenolomy11181320
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0303
Vnější stěny budov1116521
Neurčeno745311156
Stinné skály nižších poloh710115
Ruderály5407
Vřesoviště nižších poloh0101
Osluněné skály nižších poloh0202
Xerotermní travinobylinná společenstva416111
Skalní a suťové biotopy0213
Okraje silnic0203
Suťové a roklinové lesy0101
Skalní stepi na vápenci7919
Pastviny0202
Porosty borůvek1012
Interiéry budov6519
Louky2103
Lesostepní doubravy0605
Vlhké lesní lemy3202
Reliktní bory na skalách0302
Horské bučiny0101
Lesní okraje3214
Kamenité suti nižších poloh816017
Suché louky1416625
Ovocné sady s luční vegetací1304
Bučiny nižších poloh0101
Suché křoviny1212
Louky a pastviny1102
Bylinné porosty břehů0101
Vinice3201
Acidofilní bory0101
Břehy tekoucích vod1001
Lužní lesy nížin0101
Suché doubravy1002
Močály0101
Přirozené lesy2001
Výsadby jehličnanů0011
 SamciSamiceMláďataNálezy