Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) Není ohrožený 11× 103× 81× 202×

Agelena labyrinthica (Clerck, 1757)

České jménopokoutník nálevkovitý
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy202 nálezů, 123 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2023 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp.
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo (Preference: Nízká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Herb layer (Preference: Vysoká)
Bylinné patro. Byliny a polokeře obvykle do výše 1 m.
Shrub layer
Keřové patro. Koruny keřů a nízkých stromků a spodní větve stromů obvykle v rozmenzí 1–5 m.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
Hojnost výskytu
abundant
Hojný. Druh rozšířený dosti rovnoměrně na území celé republiky, ale scházející v určité oblasti; například ve vyšších či naopak v nižších polohách.
Nadm. výška150-1300

Literatura

 © Oto Zimmermann
Popularizační příspěvek o pavoukovi roku 2011 - Agelena labyrinthica.

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (201 použitých nálezů)
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Pozorování0303
Smyk6231839
Individuální sběr21374557
Zemní past409635
Neurčeno712061
Žlutá miska2002
Nárazová past1001
Prosev1001
Sklepávání0202
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (202 použitých nálezů)
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Skály a sutě v horách0101
Suché lesní lemy6226
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1537
Mokré louky5417
Vřesoviště nižších poloh1102
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny3526
Suché louky031311
Kamenolomy1113
Lesní okraje16212
Louky0011
Neurčeno1720480
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0213
Výsadby listnáčů1012
Lesy0002
Mezofilní louky1304
Vlhké doubravy0202
Ostřicové porosty stojatých vod1001
Xerotermní travinobylinná společenstva3213
Dubohabřiny0001
Lužní lesy nížin1122
Zahradnicky utvářené zahrady a parky1102
Osluněné skály nižších poloh0101
Suťové a roklinové lesy0101
Rašeliniště9005
Paseky2202
Suché doubravy1001
Písčiny0264
Louky a pastviny0031
Haldy a výsypky3266
Močály21105
Luční ostřicové mokřady0021
Reliktní bory na skalách0122
Vlhké lesní lemy101001
Porosty borůvek0101
Ruderály0022
Přirozené lesy3103
Pastviny3301
Horské smrčiny1001
Acidofilní bory0022
Interiéry budov1302
Břehy tekoucích vod0011
Úhory0011
 SamciSamiceMláďataNálezy