Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 3x 423x 55x 481x

Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841)

České jménoplachetnatka vlhkomilná
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy481 nálezů, 143 kvadrátů
První nález 1934, F. Miller, Miller 1935b
Poslední nález 2018 , Petr Dolejš
Areál rozšířeníHolarctic
Fytogeografická oblastThermo, Meso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťsemi-humid, humid
StratumGround layer, Herb layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška100-500-1400

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (391 použitých nálezů)
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past43527620263
Prosev1316017
Individuální sběr4467061
Smyk1422032
Nárazová past1001
Sklepávání2422010
Eklektor6107
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (352 použitých nálezů)
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Vlhké louky3829040
Porosty vysokých ostřic1313014
Polní biotopy3303
Močály1510016
Xerotermní travinobylinná společenstva1506
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0101
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy20603
Xerotermy na jiných podkladech5105
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy11733026
Bažinné olšiny1310014
Skály nižších a středních výšek1001
Bylinné porosty na březích potoků a řek1827010
Vrchoviště5706
Porosty vysokých bažinných bylin - žabník, dvojzubec…3202
Pole121349
Břehy tekoucích vod715016
Kultury listnáčů32304
Lužní lesy3508
Štěrkové lavice1202
Rákosiny, orobincové porosty1624016
Lesy109015
Skály subalpinského a alpinského pásma1001
Horské biotopy1302
Borové monokultury3104
Květnaté bučiny0101
Smrkové monokultury5604
Louky310016
Stojaté a pomalu tekoucí vody10605
Pískovcová skalní města0101
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou5004
Kamenolom0101
Rašeliniště a slatiniště811015
Kamenité sutě310012
Kulturní lesy1102
Přechodová rašeliniště0102
Urbánní biotopy2304
Krátkostébelné trávníky s mechy a lišejníky0101
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy186012
Kácené vrbové křoviny7004
Haldy a výsypky2054
Floristicky pestré křoviny0102
Skupiny stromů, remízky < 1 ha2002
Ovocné sady7003
Mezofilní louky3003
Ruderály5406
Křoviny a skupiny stromů mimo les7205
Acidofilní bory1202
Polní úhory1202
Přirozené lesy1102
Trnkové křoviny1102
Horské smrčiny0102
Lesní paseky10401
Podmáčené smrčiny1101
Lesní okraje0101
Horské buko-jedlové lesy1201
Parky0101
Skalní stepi na vápencových podkladech0101
Subalpinské bylinné porosty a alpinské hole1001
Polní meze1001
Písečné přesypy0101
 SamciSamiceMláďataNálezy