Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 423× 72× 498×

Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841)

České jménoplachetnatka vlhkomilná
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy498 nálezů, 151 kvadrátů
První nález 1934, F. Miller, Miller 1935b
Poslední nález 2021 , Eva Líznarová
Areál rozšířeníHolarctic
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo (Preference: Nízká)
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
disturbed
Pravidelně narušovaná stanoviště s vysokým stupněm disturbance: intenzivně obhospodařované louky a pole, haldy a výsypky po těžbě uhlí a rud v prvních stádiích vývoje.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Herb layer
Bylinné patro. Byliny a polokeře obvykle do výše 1 m.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Nadm. výška150-1550

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (497 použitých nálezů)
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past44228320272
Sklepávání2424011
Prosev1416018
Vysavač122902
Smyk1522033
Individuální sběr4569064
Neurčeno6748089
Nárazová past1001
Eklektor6107
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (498 použitých nálezů)
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno18118511142
Mokré louky3929041
Vlhké lesní lemy0101
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny7105
Ostřicové porosty stojatých vod1313014
Polní biotopy3303
Močály1510016
Xerotermní travinobylinná společenstva1506
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1625017
Kukuřičná pole0101
Suché doubravy20603
Suché louky5105
Lužní lesy nížin12038034
Mokřadní olšiny1310014
Stinné skály nižších poloh1102
Bylinné porosty břehů1827010
Rašeliniště1319023
Bahnité břehy3202
Ostatní pole121349
Břehy tekoucích vod715016
Výsadby listnáčů32304
Štěrkové břehy řek1202
Lesy109015
Skály a sutě v horách1001
Horské biotopy1302
Výsadby jehličnanů98010
Bučiny nižších poloh0101
Louky310016
Stojaté a pomalu tekoucí vody10605
Porosty borůvek5004
Kamenolomy0101
Kamenité suti nižších poloh310012
Ruderály77010
alpínské trávníky1102
Lesostepní doubravy186012
Haldy a výsypky2054
Suché křoviny8409
Dubohabřiny2002
Ovocné sady s luční vegetací7003
Mezofilní louky3003
Acidofilní bory1202
Úhory1202
Přirozené lesy1102
Horské smrčiny0102
Paseky10401
Podmáčené smrčiny1101
Lesní okraje0101
Horské bučiny1201
Zahradnicky utvářené zahrady a parky0101
Skalní stepi na vápenci0101
Pastviny1001
Písčiny0101
 SamciSamiceMláďataNálezy