Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) Není ohrožený 1091× 56× 1152×

Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863)

České jménopavučenka klanohlavá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy1152 nálezů, 160 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2021 , Pavel Vonička
Areál rozšířeníEuropean - eM (Gr., Az., Ar.
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Nadm. výška150-1550

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (1152 použitých nálezů)
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past4032201747874
Individuální sběr113124050
Prosev6189055
Neurčeno11221932145
Smyk910010
Sklepávání1203
Eklektor272282015
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (1152 použitých nálezů)
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno152059665276
Suťové a roklinové lesy4025031
Výsadby jehličnanů5594900104
Výsadby listnáčů3706
Suché křoviny308014
Bučiny nižších poloh6052040
Lužní lesy nížin3817024
Suché doubravy2715024
Rašeliniště2024031
Horské bučiny142113034
Lesní okraje1111012
Bylinné porosty břehů1815011
Paseky3619028
Kamenolomy2001
Horské smrčiny563388355
Kamenité suti nižších poloh3822037
Porosty borůvek1203
Lesy13676028
Břehy tekoucích vod6226043
Mokřadní olšiny402112028
Horské biotopy2102
Reliktní bory na skalách3305
Ostřicové porosty stojatých vod1001
Rašelinné bory2002
Stinné skály nižších poloh1420018
Mokré louky2204
Skály a sutě v horách2303
Přirozené lesy5933030
Lesostepní doubravy4910013
Haldy a výsypky0002
Skalní a suťové biotopy2001
Lesy vyšších poloh a strmých svahů41840511107
Bahnité břehy1001
Širokolisté horské nivy203144039
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1001
Jeskyně2203
Louky11108
Ruderály8204
Podmáčené smrčiny3431021
alpínské trávníky224012
Acidofilní bory5908
Suché louky0202
Ovocné sady s luční vegetací11106
Dubohabřiny261507
Luční ostřicové mokřady6605
Pastviny1001
Xerotermní travinobylinná společenstva10103
Močály3002
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny1203
Lesní cesta1001
Skalní stepi na vápenci0201
Polní biotopy2002
Horská vřesoviště9401
Štěrkové břehy řek1001
Mezofilní louky0101
Stojaté a pomalu tekoucí vody0101
 SamciSamiceMláďataNálezy