Nálezy podle období  
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 269× 193× 466×

Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836)

České jménosnovačka žlutoskvrnná
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy466 nálezů, 132 kvadrátů
První nález 1934, F. Miller, Miller 1935b
Poslední nález 2023 , Jiří Stanovský
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp.
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
abundant
Hojný. Druh rozšířený dosti rovnoměrně na území celé republiky, ale scházející v určité oblasti; například ve vyšších či naopak v nižších polohách.
Nadm. výška150-1150

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (466 použitých nálezů)
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past57512728287
Individuální sběr2315127
Prosev63812
Smyk5105
Neurčeno4419598
Žlutá miska3001
Sklepávání1203
Eklektor155633
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (466 použitých nálezů)
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Louky2005
Vlhké lesní lemy2002
Kamenolomy3204
Paseky4003
Horské smrčiny2002
Lužní lesy nížin3710220
Neurčeno3625926181
Suché křoviny132010
Lesy0006
Rašeliniště247322
Mokřady0003
Bučiny nižších poloh5103
Nízké xerofilní křoviny1001
Mezofilní louky5204
Xerotermní travinobylinná společenstva4306
Výsadby listnáčů5704
Suché lesní lemy5002
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0212
Suché louky123214
Dubohabřiny5405
Suché doubravy2518016
Stinné skály nižších poloh0301
Lesy41154355
Ostřicové porosty stojatých vod1001
Louky1001
Rašelinné bory2207
Výsadby jehličnanů37101630
Porosty borůvek5015
Louky a pastviny1012
Mokřadní olšiny3002
Mokré louky4105
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0101
Acidofilní bory3003
Lesní okraje0032
Přirozené lesy141003
Pastviny2001
Kamenité suti nižších poloh1102
Lesostepní doubravy5207
Haldy a výsypky0002
Skalní stepi na vápenci217020
Úhory1001
 SamciSamiceMláďataNálezy