Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) Není ohrožený 14× 849× 25× 888×

Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866)

České jménoplachetnatka pozemní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy888 nálezů, 149 kvadrátů
První nález 1934, F. Miller, Miller 1935b
Poslední nález 2020 , Petr Dolejš
Areál rozšířeníPalaearctic - E-S
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo (Preference: Nízká)
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
humid (Preference: Vysoká)
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Nadm. výška150-1400

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (888 použitých nálezů)
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev2438038
Individuální sběr3455045
Zemní past71711927564
Neurčeno89980107
Eklektor171330108
Smyk920019
Sklepávání11507
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (888 použitých nálezů)
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Mokré louky87012
Bylinné porosty břehů29706
Rašeliniště3245037
Lužní lesy nížin6413011
Neurčeno1321733156
Bučiny nižších poloh108014
Lesní okraje4607
Výsadby listnáčů7706
Horské bučiny10506
Lesy1466031226
Močály2204
Kamenité suti nižších poloh125011
Porosty borůvek0203
Rašelinné bory4029014
Výsadby jehličnanů1044413188
Mokřadní olšiny6737030
Ostřicové porosty stojatých vod0302
Dubohabřiny5205
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1202
Horské smrčiny2220012
Břehy tekoucích vod228014
Suťové a roklinové lesy351306
Haldy a výsypky0004
Přirozené lesy7625019
Suché doubravy1304
Stinné skály nižších poloh1615012
Louky6306
Reliktní bory na skalách0101
Luční ostřicové mokřady21408
Lesy vyšších poloh a strmých svahů78012
Ruderály2204
Podmáčené smrčiny2605
Pastviny3103
Suché louky0502
Širokolisté horské nivy1304
Skalní stepi na vápenci1102
Acidofilní bory177012
Ovocné sady s luční vegetací8003
Suché křoviny1001
Paseky5609
Xerotermní travinobylinná společenstva0101
Lesostepní doubravy1203
Písčiny0001
 SamciSamiceMláďataNálezy