Nálezy podle období  
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 11× 12× 535× 220× 778×

Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839)

České jménoskálovka otazníková
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy778 nálezů, 134 kvadrátů
První nález 1886, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2022 , Tomáš Krejčí
Areál rozšířeníPalaearctic - E-T, eM
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open (Preference: Vysoká)
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
Hojnost výskytu
abundant
Hojný. Druh rozšířený dosti rovnoměrně na území celé republiky, ale scházející v určité oblasti; například ve vyšších či naopak v nižších polohách.
Nadm. výška150-1150

Literatura

 © Oto Zimmermann

While the majority of the Central European landscape would be covered by forests without human influence, rocky areas form isolated, islet-like, natural, non-forest habitats. The surface of some of these non-forested areas is composed of bare bedrock or products of its erosional breakdown (without a soil layer) such as gravel, sand banks, sand dunes, scree slopes and rock outcrop habitats. These habitats harbour specialized  spider species that depend on their specific substratum and microclimate (Růžička 2000). Out of these habitats, rock walls (and scree slopes) form one of the most distinct ecological gradients of any terrestrial ecosystem (Larson et al. 1989, Růžička et al. 1995). They provide habitats with extremely warm and cold microclimatic conditions in close proximity. They also belong to habitats almost unknown until now due to the technical and practical problems of sampling.

Sandstones can form extensive systems of rocks, sometimes with a broad spectrum of meso- and microhabitats due to their very dynamic relief. Sandstone rocks are characterised by a marked contrast between forested plateau and bare vertical rock walls (Balatka and Sládek 1984). Upper margins of rocks are dry, vertical rock walls can be sun-exposed, dry and bare, or shady and humid and hence covered by mosses. Spaces with an extremely cold climate can occur in deep gorges. The aim of this study is to evaluate available data on the species composition of spider assemblages in sandstone rocks, including new data about spiders on rock walls in the Bohemian Switzerland (České Švýcarsko) National Park.Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (778 použitých nálezů)
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past68368289527
Individuální sběr1844050
Smyk161209
Prosev811012
Neurčeno69712176
Žlutá miska1001
Sklepávání3203
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (778 použitých nálezů)
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno1822401347
Suché louky2382301148
Kamenolomy118010
Lesostepní doubravy4971040
Písčiny413249
Xerotermní travinobylinná společenstva1413217
Vřesoviště nižších poloh1502
Reliktní bory na skalách2024013
Travnaté stepi0101
Suché doubravy3428025
Pastviny129012
Suťové a roklinové lesy0101
Suché křoviny13406
Lesní okraje169011
Stinné skály nižších poloh201705
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin5705
Močály1203
Porosty borůvek2319023
Dubohabřiny1001
Lesy2002
Kamenité suti nižších poloh4707
Haldy a výsypky22839
Louky a pastviny21406
Skalní a suťové biotopy0101
Skalní stepi na vápenci4141038
Rašeliniště1204
Přirozené lesy202207
Acidofilní bory1919014
Paseky2304
Mokré louky0001
Výsadby jehličnanů4105
Břehy tekoucích vod1001
 SamciSamiceMláďataNálezy