Records by time
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Ero furcata (Villers, 1789) Not endangered 3x 5x 277x 31x 316x

Ero furcata (Villers, 1789)

Czech nameostník pavoukožravý
Threat levelNot endangered
Records316 nálezů, 125 kvadrátů
First record 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record 2017 , Ondřej Machač
Distribution areaPalaearctic - Westp.
Phytogeographic areaThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditysemi-humid
StratumGround layer, Shrub layer, Tree trunks
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Altitude200-500-900

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (207 used records)
Ero furcata (Villers, 1789) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr917932
Fotografie0001
Zemní past705127128
Prosev58316
Eklektor6471521
Smyk0303
Sklepávání2056
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (215 used records)
Ero furcata (Villers, 1789) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Porosty vysokých ostřic0202
městské parky0102
pastviny2402
Suťové lesy1001
vrbové křoviny1102
suché křoviny0101
mezofilní louky0101
horské bučiny0201
lužní lesy nížin2202
Pískovna1001
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy1214
Lesy47011
Horské buko-jedlové lesy1001
Horské vyskokobylinné a kapradinové smrčiny0101
Lesní okraje49212
Cesty, silnice1001
Louky4205
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou1102
Kamenité sutě3437
Reliktní bory na skalních podkladech0404
Suťové a roklinové lesy4407
Močály2114
Vlhké louky1349
Kosodřevina0101
Xerotermy na jiných podkladech75312
Luční úhory2002
Lužní lesy2316
Rákosiny, orobincové porosty2406
Smrkové monokultury5481420
Parky1001
Haldy a výsypky0002
Kultury jehličnanů0101
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy1406
Bylinné porosty na březích potoků a řek2002
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0213
Břehy tekoucích vod2046
Slatiniště0021
Přechodová rašeliniště0112
Pískovcová skalní města1102
Borové monokultury0101
Kulturní lesy3126
Skalní a suťové biotopy0101
Bažinné olšiny2002
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy6207
Horské smrčiny1001
Podmáčené smrčiny0011
Ruderály0213
Acidofilní bory1001
Polní meze1001
Lesní paseky4105
Křoviny a skupiny stromů mimo les4105
Skupiny stromů, remízky < 1 ha1102
Trnkové křoviny2203
Přirozené lesy1002
Xerotermní travinobylinná společenstva1102
Vrchoviště0202
Rašeliniště a slatiniště0202
Skalní stepi na vápencových podkladech4138
Kultury listnáčů1012
Louky a pastviny2002
 MalesFemalesJuvenilesRecords