Records by time  
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ero furcata (Villers, 1789) Not endangered 278× 67× 353×

Ero furcata (Villers, 1789)

Czech nameostník pavoukožravý
Threat levelNot endangered
Records353 nálezů, 147 kvadrátů
First record 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record 2023 , Ondřej Machač
Distribution areaPalaearctic - Westp.
Phytogeographic area
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Humidity
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Shrub layer
Keřové patro. Koruny keřů a nízkých stromků a spodní větve stromů obvykle v rozmenzí 1–5 m.
Tree trunks
Kmeny stromů. Kůra kmenů a silných stromových větví, prostory pod kůrou, dutiny stromů.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Altitude150-1250

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (352 used records)
Ero furcata (Villers, 1789) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr1227945
Smyk1708
Vysavač0101
Zemní past746127140
Prosev710320
Sklepávání2067
Fotografie0001
Neurčeno42582109
Eklektor6471521
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (353 used records)
Ero furcata (Villers, 1789) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Bylinné porosty břehů3104
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny2103
Neurčeno464916109
Ruderály0314
Horské smrčiny2114
Skály a sutě v horách0101
Výsadby jehličnanů9531631
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1203
Lesy48012
Kamenolomy1001
Mokré louky14410
Mezofilní louky0303
Vlhké lesní lemy0101
Ostřicové porosty stojatých vod0202
Lužní lesy nížin610215
Zahradnicky utvářené zahrady a parky1103
Výsadby listnáčů1013
Pastviny3403
Bučiny nižších poloh1102
Vlhké doubravy0101
Suťové a roklinové lesy56010
Osluněné skály nižších poloh0101
Dubohabřiny1303
Suché křoviny6409
Horské bučiny1202
Lesní okraje49212
Okraje silnic1001
Louky4205
Porosty borůvek1102
Kamenité suti nižších poloh3437
Reliktní bory na skalách0404
Močály2114
Mokřadní vrbiny0101
Suché louky75312
Úhory2002
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod2406
Haldy a výsypky0002
Suché doubravy1406
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0213
Břehy tekoucích vod2046
Luční ostřicové mokřady0021
Rašeliniště0516
Stinné skály nižších poloh1102
Skalní a suťové biotopy0101
Mokřadní olšiny2002
Lesostepní doubravy6207
Podmáčené smrčiny0011
Acidofilní bory1001
Paseky4105
Přirozené lesy1002
Xerotermní travinobylinná společenstva1102
Skalní stepi na vápenci4138
Louky a pastviny2002
 MalesFemalesJuvenilesRecords