Records by time
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Ero furcata (Villers, 1789) Not endangered 3x 5x 277x 56x 341x

Ero furcata (Villers, 1789)

Czech nameostník pavoukožravý
Threat levelNot endangered
Records341 nálezů, 141 kvadrátů
First record 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record 2021 , Martin Vašíček
Distribution areaPalaearctic - Westp.
Phytogeographic areaThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditysemi-humid
StratumGround layer, Shrub layer, Tree trunks
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Altitude200-500-900

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (341 used records)
Ero furcata (Villers, 1789) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Vysavač0101
Prosev610319
Individuální sběr1226944
Sklepávání2067
Smyk0707
Fotografie0001
Zemní past715527132
Neurčeno42582109
Eklektor6471521
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (341 used records)
Ero furcata (Villers, 1789) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Ruderály0314
Skály a sutě v horách0101
Výsadby jehličnanů9531631
Horské smrčiny1113
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1203
Lesy48012
Kamenolomy1001
Mokré louky14410
Mezofilní louky0303
Vlhké lesní lemy0101
Bylinné porosty břehů3003
Ostřicové porosty stojatých vod0202
Lužní lesy nížin610215
Zahradnicky utvářené zahrady a parky1103
Výsadby listnáčů1013
Pastviny3403
Bučiny nižších poloh1001
Vlhké doubravy0101
Suťové a roklinové lesy56010
Osluněné skály nižších poloh0101
Neurčeno424416101
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny1102
Dubohabřiny1303
Suché křoviny6409
Horské bučiny1202
Lesní okraje49212
Okraje silnic1001
Louky4205
Porosty borůvek1102
Kamenité suti nižších poloh3437
Reliktní bory na skalách0404
Močály2114
Mokřadní vrbiny0101
Suché louky75312
Úhory2002
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod2406
Haldy a výsypky0002
Suché doubravy1406
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0213
Břehy tekoucích vod2046
Luční ostřicové mokřady0021
Rašeliniště0516
Stinné skály nižších poloh1102
Skalní a suťové biotopy0101
Mokřadní olšiny2002
Lesostepní doubravy6207
Podmáčené smrčiny0011
Acidofilní bory1001
Paseky4105
Přirozené lesy1002
Xerotermní travinobylinná společenstva1102
Skalní stepi na vápenci4138
Louky a pastviny2002
 MalesFemalesJuvenilesRecords