Nálezy podle období  
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ero furcata (Villers, 1789) Není ohrožený 277× 64× 349×

Ero furcata (Villers, 1789)

České jménoostník pavoukožravý
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy349 nálezů, 143 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2021 , Antonín Kůrka
Areál rozšířeníPalaearctic - Westp.
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Shrub layer
Keřové patro. Koruny keřů a nízkých stromků a spodní větve stromů obvykle v rozmenzí 1–5 m.
Tree trunks
Kmeny stromů. Kůra kmenů a silných stromových větví, prostory pod kůrou, dutiny stromů.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Nadm. výška150-1250

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (349 použitých nálezů)
Ero furcata (Villers, 1789) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk1708
Vysavač0101
Zemní past736027138
Prosev710320
Individuální sběr1226944
Sklepávání2067
Fotografie0001
Neurčeno42582109
Eklektor6471521
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (349 použitých nálezů)
Ero furcata (Villers, 1789) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno464916109
Ruderály0314
Skály a sutě v horách0101
Výsadby jehličnanů9531631
Horské smrčiny1113
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1203
Lesy48012
Kamenolomy1001
Mokré louky14410
Mezofilní louky0303
Vlhké lesní lemy0101
Bylinné porosty břehů3003
Ostřicové porosty stojatých vod0202
Lužní lesy nížin610215
Zahradnicky utvářené zahrady a parky1103
Výsadby listnáčů1013
Pastviny3403
Bučiny nižších poloh1001
Vlhké doubravy0101
Suťové a roklinové lesy56010
Osluněné skály nižších poloh0101
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny1102
Dubohabřiny1303
Suché křoviny6409
Horské bučiny1202
Lesní okraje49212
Okraje silnic1001
Louky4205
Porosty borůvek1102
Kamenité suti nižších poloh3437
Reliktní bory na skalách0404
Močály2114
Mokřadní vrbiny0101
Suché louky75312
Úhory2002
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod2406
Haldy a výsypky0002
Suché doubravy1406
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0213
Břehy tekoucích vod2046
Luční ostřicové mokřady0021
Rašeliniště0516
Stinné skály nižších poloh1102
Skalní a suťové biotopy0101
Mokřadní olšiny2002
Lesostepní doubravy6207
Podmáčené smrčiny0011
Acidofilní bory1001
Paseky4105
Přirozené lesy1002
Xerotermní travinobylinná společenstva1102
Skalní stepi na vápenci4138
Louky a pastviny2002
 SamciSamiceMláďataNálezy