Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) Not endangered 19x 943x 29x 991x

Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841)

Czech namepavučenka smyčkovitá
Threat levelNot endangered
Records991 nálezů, 135 kvadrátů
First record 1934, F. Miller, Miller 1935b
Last record 2013 , Robert Tropek
Distribution areaPalaearctic - E-S
Phytogeographic area(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditydry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišť(semi-open, partly shaded), shaded
Hojnost výskytuabundant
Altitude200-600-800

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (444 used records)
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Žlutá miska1001
Zemní past41124370299
Individuální sběr3369057
Prosev634024
Eklektor2285060
Smyk1202
Sklepávání1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (432 used records)
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
rašeliniště4123027
Lesy5882086
kamenité suti nižších poloh1203
horské bučiny0403
bučiny nižších poloh8207
Břehy tekoucích vod0202
pastviny1001
Lesní okraje16010
podmáčené smrčiny0101
rašelinné bory1405
dubohabřiny522014
horská vřesoviště15506
mokré louky118012
suťové a roklinové lesy2102
Močály1013010
reliktní bory na skalách0202
travnaté stepi1519021
výsadby jehličnanů8889072
Xerotermní travinobylinná společenstva1112016
paseky8108
úhory3502
bylinné porosty břehů1303
interiéry budov0101
Louky1016014
osluněné skály nižších poloh918014
kamenolomy6317
haldy a výsypky0203
lužní lesy nížin0101
Louky a pastviny0501
bažinné olšiny3403
luční ostřicové mokřady12808
mezofilní louky3807
ostřicové porosty stojatých vod0101
Acidofilní bory111469
Lesní cesta2002
Přirozené lesy6706
ruderály1001
suché křoviny174010
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod2303
lesostepní doubravy198112
horské smrčiny0001
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0101
obilná pole0001
ovocné sady bez bylinné vegetace0202
suché lesní lemy1202
skalní stepi na vápenci1203
Kultury listnáčů211604
alpínské trávníky1001
údolní jasanoolšové luhy1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020