Records by time  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) Not endangered 10× 495× 36× 541×

Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841)

Czech namepavučenka smyčkovitá
Threat levelNot endangered
Records541 nálezů, 139 kvadrátů
First record 1934, F. Miller, Miller 1935b
Last record 2021 , Tomáš Krejčí
Distribution areaPalaearctic - E-S
Phytogeographic area
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo (Preference: Nízká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Humidity
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
semi-humid (Preference: Vysoká)
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
partly shaded (Preference: Nízká)
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
semi-open (Preference: Nízká)
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
shaded (Preference: Vysoká)
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
abundant
Hojný. Druh rozšířený dosti rovnoměrně na území celé republiky, ale scházející v určité oblasti; například ve vyšších či naopak v nižších polohách.
Altitude150-1300

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (541 used records)
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past39124070296
Smyk51009
Individuální sběr6267057
Žlutá miska1001
Neurčeno2943091
Prosev636024
Eklektor2285060
Sklepávání1203
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (541 used records)
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Neurčeno994262102
Rašeliniště4126030
Kamenolomy7318
Bahnité břehy0301
Močály1214011
Suché doubravy1420012
Lesy5882086
Kamenité suti nižších poloh1203
Horské bučiny0403
Bučiny nižších poloh8207
Břehy tekoucích vod0202
Pastviny4808
Lesní okraje16010
Podmáčené smrčiny0101
Rašelinné bory1405
Dubohabřiny0403
Porosty borůvek15506
Mokré louky118012
Suťové a roklinové lesy2102
Reliktní bory na skalách0202
Suché louky1519021
Výsadby jehličnanů8889072
Xerotermní travinobylinná společenstva1112016
Paseky8108
Úhory3502
Bylinné porosty břehů1303
Interiéry budov0101
Louky1016014
Stinné skály nižších poloh918014
Haldy a výsypky0203
Lužní lesy nížin1102
Louky a pastviny0501
Mokřadní olšiny3403
Luční ostřicové mokřady12808
Ostřicové porosty stojatých vod0101
Acidofilní bory111469
Lesní cesta2002
Přirozené lesy6706
Ruderály1001
Suché křoviny174010
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod2303
Lesostepní doubravy198112
Horské smrčiny0001
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0101
Ostatní pole0001
Ovocné sady s luční vegetací0202
Vlhké lesní lemy1202
Skalní stepi na vápenci1203
Výsadby listnáčů211604
alpínské trávníky1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords