Records by time  
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Not endangered 14× 550× 79× 647×

Amaurobius fenestralis (Ström, 1768)

Czech namecedivka podkorní
Threat levelNot endangered
Records647 nálezů, 151 kvadrátů
First record 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record 2022 , Kryštof Rückl
Distribution areaEuropean (Az., Kz.
Phytogeographic area
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Humidity
dry (Preference: Nízká)
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
humid (Preference: Nízká)
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
semi-humid (Preference: Nízká)
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Tree trunks (Preference: Vysoká)
Kmeny stromů. Kůra kmenů a silných stromových větví, prostory pod kůrou, dutiny stromů.
Vertical surfaces
Vertikální povrch. Šikmé, svislé a převislé povrchy skal, skalních bloků, převisy na březích vodních toků či v zářezech strží a cest, stěny budov, ploty, mostní konstrukce ap.
Osvětlení stanovišť
shaded (Preference: Vysoká)
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Altitude150-1300

Bibliography

 © Oto Zimmermann

While the majority of the Central European landscape would be covered by forests without human influence, rocky areas form isolated, islet-like, natural, non-forest habitats. The surface of some of these non-forested areas is composed of bare bedrock or products of its erosional breakdown (without a soil layer) such as gravel, sand banks, sand dunes, scree slopes and rock outcrop habitats. These habitats harbour specialized  spider species that depend on their specific substratum and microclimate (Růžička 2000). Out of these habitats, rock walls (and scree slopes) form one of the most distinct ecological gradients of any terrestrial ecosystem (Larson et al. 1989, Růžička et al. 1995). They provide habitats with extremely warm and cold microclimatic conditions in close proximity. They also belong to habitats almost unknown until now due to the technical and practical problems of sampling.

Sandstones can form extensive systems of rocks, sometimes with a broad spectrum of meso- and microhabitats due to their very dynamic relief. Sandstone rocks are characterised by a marked contrast between forested plateau and bare vertical rock walls (Balatka and Sládek 1984). Upper margins of rocks are dry, vertical rock walls can be sun-exposed, dry and bare, or shady and humid and hence covered by mosses. Spaces with an extremely cold climate can occur in deep gorges. The aim of this study is to evaluate available data on the species composition of spider assemblages in sandstone rocks, including new data about spiders on rock walls in the Bohemian Switzerland (České Švýcarsko) National Park.Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (647 used records)
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr62152131148
Prosev10161924
Neurčeno803638150
Pozorování0111
Zemní past82712897305
Eklektor9347
Smyk168011
Sklepávání4111
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (647 used records)
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Horské smrčiny81229
Horské bučiny17344530
Suťové a roklinové lesy1916224
Skály a sutě v horách9034
Neurčeno654526154
Bylinné porosty břehů0112
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0101
Lesy17132535
Vlhké lesní lemy1001
Kamenolomy51006
Dubohabřiny0213
Výsadby jehličnanů130401254
Bučiny nižších poloh263131462
Vlhké doubravy1001
Suché doubravy179418
Lužní lesy nížin3033
Lesní okraje9557
Stinné skály nižších poloh2410326
Kamenité suti nižších poloh5213132
Paseky4917
Lesy vyšších poloh a strmých svahů215228876
Ostřicové porosty stojatých vod0101
Rašeliniště2503
Reliktní bory na skalách8379
Suché louky0303
Přirozené lesy63171026
Interiéry budov5606
Výsadby listnáčů274308
Skalní a suťové biotopy292989
Jeskyně4905
Močály0101
Podmáčené smrčiny1001
Acidofilní bory4307
Štěrkové břehy řek1001
Xerotermní travinobylinná společenstva0303
Ovocné sady s luční vegetací0101
Louky0201
Lesostepní doubravy1102
Břehy tekoucích vod4104
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords