Records by time  
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001+
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) Not endangered 10× 330× 85× 428×

Segestria senoculata (Linnaeus, 1758)

Czech namesegestra podkorní
Threat levelNot endangered
Records428 nálezů, 163 kvadrátů
First record 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record 2022 , Ondřej Machač
Distribution areaEuropean (Gr.
Phytogeographic area
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo (Preference: Nízká)
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Thermo (Preference: Nízká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Humidity
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Tree trunks
Kmeny stromů. Kůra kmenů a silných stromových větví, prostory pod kůrou, dutiny stromů.
Vertical surfaces
Vertikální povrch. Šikmé, svislé a převislé povrchy skal, skalních bloků, převisy na březích vodních toků či v zářezech strží a cest, stěny budov, ploty, mostní konstrukce ap.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Altitude150-1350

Bibliography

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (428 used records)
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr28133169134
Neurčeno163637120
Fotografie0103
Prosev251415
Zemní past1044133138
Nárazová past3101
Smyk1247
Sklepávání3227
Eklektor1313
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (428 used records)
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Suché louky22911
Neurčeno319163145
Lesy4141026
Suťové a roklinové lesy73413
Horské smrčiny0783
Stinné skály nižších poloh2368
Reliktní bory na skalách4338
Mokré louky0101
Dubohabřiny0112
Ruderály0022
Bučiny nižších poloh96115
Suché doubravy96015
Zahradnicky utvářené zahrady a parky3101
Kamenolomy1023
Kamenité suti nižších poloh37261546
Porosty borůvek0101
Rašelinné bory0011
Suché křoviny2103
Přirozené lesy41107
Vlhké lesní lemy0101
Výsadby jehličnanů10142628
Lesy vyšších poloh a strmých svahů64918
Rašeliniště0074
Mokřadní olšiny0011
Horské bučiny02117
Lesní okraje2126
Břehy tekoucích vod1114
Lesostepní doubravy5115
Skály a sutě v horách0011
Louky a pastviny0032
Mezofilní louky0503
Výsadby listnáčů8205113
Skalní a suťové biotopy0222
Širokolisté horské nivy4024
Luční ostřicové mokřady0312
Skalní stepi na vápenci2013
Pozemní komunikace0011
Acidofilní bory1246
Paseky0011
Bylinné porosty břehů0101
Polní biotopy1001
Lužní lesy nížin1001
Ovocné sady s luční vegetací1001
Interiéry budov1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords