Nálezy podle období  
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001+
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 10× 330× 93× 436×

Segestria senoculata (Linnaeus, 1758)

České jménosegestra podkorní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy436 nálezů, 169 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2023 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníEuropean (Gr.
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo (Preference: Nízká)
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Thermo (Preference: Nízká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Tree trunks
Kmeny stromů. Kůra kmenů a silných stromových větví, prostory pod kůrou, dutiny stromů.
Vertical surfaces
Vertikální povrch. Šikmé, svislé a převislé povrchy skal, skalních bloků, převisy na březích vodních toků či v zářezech strží a cest, stěny budov, ploty, mostní konstrukce ap.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Nadm. výška150-1350

Literatura

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (436 použitých nálezů)
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Pozorování0101
Individuální sběr28133169134
Neurčeno163637120
Zemní past1194133144
Fotografie0103
Prosev251415
Nárazová past3101
Žlutá miska0011
Smyk1247
Sklepávání3227
Eklektor1313
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (436 použitých nálezů)
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Skály a sutě v horách0112
Suché louky221012
Neurčeno319163145
Suťové a roklinové lesy103416
Horské smrčiny1784
Lesy4141026
Stinné skály nižších poloh2368
Reliktní bory na skalách4338
Bučiny nižších poloh136116
Horské bučiny72118
Mokré louky0101
Dubohabřiny0112
Ruderály0022
Suché doubravy96015
Zahradnicky utvářené zahrady a parky3101
Kamenolomy1023
Kamenité suti nižších poloh37261546
Porosty borůvek0101
Rašelinné bory0011
Suché křoviny2103
Přirozené lesy41107
Vlhké lesní lemy0101
Výsadby jehličnanů10142628
Lesy vyšších poloh a strmých svahů64918
Rašeliniště0074
Mokřadní olšiny0011
Lesní okraje2126
Břehy tekoucích vod1114
Lesostepní doubravy5115
Louky a pastviny0032
Mezofilní louky0503
Výsadby listnáčů8205113
Skalní a suťové biotopy0222
Širokolisté horské nivy4024
Luční ostřicové mokřady0312
Skalní stepi na vápenci2013
Pozemní komunikace0011
Acidofilní bory1246
Paseky0011
Bylinné porosty břehů0101
Polní biotopy1001
Lužní lesy nížin1001
Ovocné sady s luční vegetací1001
Interiéry budov1001
 SamciSamiceMláďataNálezy