Nálezy podle období  
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 184× 139× 328×

Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871)

České jménosnovačka polní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy328 nálezů, 126 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2022 , Pavel Krásenský, Kryštof Rückl
Areál rozšířeníPalaearctic - E-A
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo (Preference: Nízká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
disturbed
Pravidelně narušovaná stanoviště s vysokým stupněm disturbance: intenzivně obhospodařované louky a pole, haldy a výsypky po těžbě uhlí a rud v prvních stádiích vývoje.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
abundant
Hojný. Druh rozšířený dosti rovnoměrně na území celé republiky, ale scházející v určité oblasti; například ve vyšších či naopak v nižších polohách.
Nadm. výška150-1450

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (328 použitých nálezů)
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev1225024
Individuální sběr3230133
Zemní past3971529151
Neurčeno8450396
Žlutá miska1001
Smyk1817021
Sklepávání1102
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (328 použitých nálezů)
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Suché lesní lemy1001
Horské smrčiny0101
Nehluboké podzemní prostory (pukliny, půdní horizonty)1322017
Suché louky9357029
Kamenolomy1304
Neurčeno117683121
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin3507
Luční ostřicové mokřady6704
Mokré louky46012
Nízké xerofilní křoviny1001
Vřesoviště nižších poloh1102
Xerotermní travinobylinná společenstva0101
Rašeliniště1718018
Polní biotopy6402
Výsadby listnáčů0001
Ruderály5001
Obilná pole2103
Kukuřičná pole3501
Paseky2103
Suché doubravy7605
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod3102
Vnější stěny budov4201
Bylinné porosty břehů1001
Lesy1202
Ostřicové porosty stojatých vod3204
Lužní lesy nížin66012
Okraje silnic0101
Močály7408
Podmáčené smrčiny0101
Stinné skály nižších poloh1001
Kamenité suti nižších poloh2002
Haldy a výsypky0004
Mokřadní olšiny4205
Lesní okraje2002
Písčiny1203
Ostatní pole212371024
Porosty borůvek9308
Rašelinné bory0002
Výsadby jehličnanů1001
Lesostepní doubravy2002
Reliktní bory na skalách0101
Skalní stepi na vápenci1201
Pastviny1001
Louky a pastviny1102
Louky0102
Štěrkové břehy řek1101
 SamciSamiceMláďataNálezy