Records by time
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) Not endangered 4x 6x 791x 37x 838x

Ozyptila trux (Blackwall, 1846)

Czech nameběžník vlhkomilný
Threat levelNot endangered
Records838 nálezů, 130 kvadrátů
First record 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record 2015 , Ondřej Machač
Distribution areaPalaearctic - Transp.
Phytogeographic areaMeso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, (disturbed)
Humidityhumid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťsemi-open
Hojnost výskytuvery abundant
Altitude200-1400

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (373 used records)
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Smyk3006
Individuální sběr2024437
Zemní past1075228108306
Prosev1413122
Sklepávání0101
ra0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (352 used records)
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
vrbové křoviny1001
slaniska17405
bylinné porosty břehů9408
mezofilní louky15717
lužní lesy nížin249458422
ostřicové porosty stojatých vod7810614
rašeliniště5419135
kamenolomy1001
luční ostřicové mokřady398315
výsadby jehličnanů7107
Horské biotopy1522239
Močály9234526
mokré louky18437762
Louky6216026
bažinné olšiny7309
Břehy tekoucích vod1214
ovocné sady bez bylinné vegetace3104
úhory3002
Louky a pastviny1102
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod146215
pískovny0101
Lesní okraje1206
Ovocné sady a vinohrady3101
podmáčené smrčiny4405
00000000101
rašelinné bory3307
osluněné skály nižších poloh0101
ruderály4001
Lesy1503
travnaté stepi2403
horská vřesoviště0113
alpínské trávníky2103
Acidofilní bory2001
Přirozené lesy2103
suché křoviny12009
Xerotermní travinobylinná společenstva198011
lesostepní doubravy20315
kamenité suti nižších poloh2002
Stojaté a pomalu tekoucí vody1102
dubohabřiny0103
horské bučiny0101
Kultury listnáčů22301
údolní jasanoolšové luhy5205
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020