Records by time  
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) Not endangered 405× 83× 493×

Ozyptila trux (Blackwall, 1846)

Czech nameběžník vlhkomilný
Threat levelNot endangered
Records493 nálezů, 151 kvadrátů
First record 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record 2023 , Alice Háková
Distribution areaPalaearctic - Transp.
Phytogeographic area
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo (Preference: Nízká)
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
disturbed (Preference: Nízká)
Pravidelně narušovaná stanoviště s vysokým stupněm disturbance: intenzivně obhospodařované louky a pole, haldy a výsypky po těžbě uhlí a rud v prvních stádiích vývoje.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Humidity
humid (Preference: Vysoká)
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Altitude150-1550

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (493 used records)
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past1190242108323
Individuální sběr2734450
Sklepávání25506
Vysavač1101
Prosev1218426
Smyk155013
Neurčeno5829974
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (493 used records)
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny2002
Okraje silnic1001
Neurčeno198527110
Lužní lesy nížin258508432
Mezofilní louky178110
Rašeliniště5519136
Mokřady16003
Horské bučiny2102
Močály9235527
Paseky0101
Mokré louky18741767
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod148317
Luční ostřicové mokřady399516
Ostřicové porosty stojatých vod7811615
Suché křoviny150010
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1202
Slaniska17405
Bučiny nižších poloh0101
Vlhké doubravy0101
Porosty borůvek0114
Suché doubravy2304
Bylinné porosty břehů9408
Kamenolomy1001
Výsadby jehličnanů7107
Horské biotopy1522239
Louky6216026
Mokřadní olšiny7309
Břehy tekoucích vod1214
Ovocné sady s luční vegetací3104
Úhory3002
Louky a pastviny1102
Lesní okraje1206
Ovocné sady a vinohrady3101
Podmáčené smrčiny4203
Rašelinné bory3307
Stinné skály nižších poloh0101
Ruderály4001
Lesy1503
Suché louky2403
alpínské trávníky2103
Acidofilní bory2001
Přirozené lesy2103
Xerotermní travinobylinná společenstva198011
Horské smrčiny0202
Lesostepní doubravy20315
Kamenité suti nižších poloh2002
Stojaté a pomalu tekoucí vody1102
Výsadby listnáčů22301
 MalesFemalesJuvenilesRecords