Records by time
Anyphaenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) Not endangered 4x 5x 300x 52x 361x

Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802)

Czech namešplhalka keřová
Threat levelNot endangered
Records361 nálezů, 84 kvadrátů
First record 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record 2013 , Ondřej Machač
Distribution areaPalaearctic - E-T
Phytogeographic areaThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditydry, semi-humid, humid
StratumTree trunks, Canopies
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuscarce
Altitude200-500

Bibliography

© Ota Zimmermann

Cílem mé práce bylo zjistit druhovou diverzitu a početnost pavouků v arboretu Mendelovy univerzity v Brně a také vyvodit jejich význam, a v neposlední řadě též posoudit význam arboret, parků a další městské zeleně coby míst vyšší biologické diverzity v urbanizovaném prostředí.

V rámci výzkumu bylo vybráno patnáct listnatých dřevin, lokalizovaných v různých částech arboreta. Pavouci byli získávání pomocí dvou odchytových metod, metodou sklepávání a metodou výběru z kartonových pásů (pastí). Sklepávání proběhlo v rámci výzkumu celkem čtyřikrát, konkrétně 11. 5. 2017, 14. 6. 2017, 1. 8. 2017 a 18. 9. 2017. Výběr z kartonových pásů byl proveden dvakrát, 28. 6. 2017 a 19. 10. 2017.

V obou metodách bylo získáno a determinováno celkem 303 adultních jedinců pavouků náležejících do 45 druhů, 36 rodů a 14 čeledí. Nejpočetněji zastoupen byl druh Philodromus cespitum, který tvořil více než třetinu odchyceného materiálu (přes 33 %). Tento druh patří mezi druhy schopné žít i v narušených biotopech urbanizovaných lokalit, jeho značné zastoupení je tedy očekávatelné. V rámci výzkumu bylo však získáno i několik druhů ohrožených, které se vyskytují pouze v přirozeném prostředí méně narušených biotopů.

Z tohoto faktu lze tedy dovodit závěr, že prostředí arboreta tvoří alespoň částečně přirozené prostředí pro výskyt různých druhů, z čehož vyplývá, že arboreta, parky a další zeleň ve městech, jsou tedy skutečně místem biodiverzity. Tento závěr je důležitý i pro arboristickou praxi, stejně jako fakt, že pavouci jsou významní predátoři bezobratlých a je tedy možné je využít v rámci biologické ochrany ve městech (tedy v místech, kde není vhodné používat chemické přípravky pro ochranu rostlin) i mimo ně. Ohrožené a vzácné druhy, které byly v rámci výzkumu v arboretu determinovány, lze také využít pro bioindikaci kvality prostředí v arboretu a obdobně je možné pavouky využít i v městských parcích a další městské zeleni stejně jako i ve volné krajině.© Ota Zimmermann

Odchyt studovaných organismů byl prováděn v období od dubna do září v roce 2016, ve dvou typech hospodaření a ošetřování ovocných dřevin (ekologický sad a intenzivní sad). Všechny studované plochy se nacházejí v okrese Vsetín (Zlínský kraj). V ekologických sadech byly sklepávány hrušně (Pyrus), jabloně (Malus) a slivoně (Prunus). V intenzivních sadech byly sklepávány pouze slivoně (Prunus). Na každé lokalitě bylo vybráno 10 vhodných dřevin, na kterých probíhalo pravidelné sklepávání hmyzu a pavouků. Celkem bylo posbíráno 875 jedinců. Nejpočetnější skupinou ve zkoumaných šesti sadech byli pavouci, ve studovaném materiálu se nacházelo 683 jedinců. Nejpočetnější byly druhy Philodromus sp., Philodromus albidus, Philodromus dispar, Philodromus cespitum, Nigma flavescens, Phylloneta impressa, Nuctenea umbratica, Anyphaena accentuata. Antagonistů z třídy hmyzu bylo ve studovaném materiálu 192 jedinců. Nejvyšší počet pavouků byl v ekologických sadech, celkem jich bylo nasbíráno 470 jedinců, zástupců hmyzu bylo nasbíráno 106 jedinců. Z toho největší počet byl z čeledi Coccinellidae 54 jedinců. Dále bylo nasbíráno kolem 30 jedinců z čeledi Formicidae a Anthrocoridae. U intenzivních sadů byla početnost pavouků nižší, bylo nasbíráno 214 jedinců. Užiteční zástupci hmyzu se vyskytovali také v menších počtech, bylo jich nasbíráno celkem 86 jedinců. Nejpočetnější čeledí byli Coccinellidae (38 jedinců). Z výsledků lze konstatovat, že v ekologických sadech s  heterogenní dřevinou skladbou je druhová diverzita mnohem vyšší, než u sadů s intenzivnějším hospodařením, kde druhová diverzita a početnost měla sestupnou tendenci s výrazně slabší celkovou rozmanitostí přirozených antagonistů.

Výsledky tohoto výzkumu aplikovaného na ovocné dřeviny v sadech můžeme vztáhnout i na parky, zahrady, případně arboreta a jinou veřejnou zeleň, protože v těchto biotopech se obecně vyskytuje značná druhová diverzita pavouků a antagonistů z třídy hmyzu, která je ovšem náchylná na různé zásahy a intenzitu hospodaření. Tím může být narušena jejich funkční významnost z hlediska biologické kontroly škůdců.Statistics

By month


By altitude


By collecting method (139 used records)
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past1271727
Eklektor5436
Individuální sběr10143247
Smyk45711
Nárazová past69012
Prosev1248
Sklepávání52111628
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (114 used records)
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
městské parky2403
suché doubravy2312
lužní lesy nížin3103
kamenolomy0123
Lesní okraje361113
rašeliniště0011
dubohabřiny5157820
lesostepní doubravy0112
údolní jasanoolšové luhy47912
interiéry budov1102
luční ostřicové mokřady0101
ostřicové porosty stojatých vod0011
Louky2125
horské bučiny1102
Břehy tekoucích vod1102
ruderály1001
paseky1102
osluněné skály nižších poloh0101
mokré louky0223
suché křoviny0101
Lesy0101
bučiny nižších poloh5117
písčiny0101
obilná pole0101
horská vřesoviště0031
bažinné olšiny0032
podmáčené smrčiny0101
travnaté stepi1186
bylinné porosty břehů0101
Přirozené lesy21254
výsadby jehličnanů0022
suťové a roklinové lesy10193
haldy a výsypky0011
Kultury listnáčů1813
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020