Nálezy podle období
Anyphaenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Anyphaena accentuata Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 3x 160x 85x 250x
Anyphaena furva Anyphaena furva Miller, 1967 Silně ohrožený 5x 5x

Literatura

 © Oto Zimmermann

Cílem mé práce bylo zjistit druhovou diverzitu a početnost pavouků v arboretu Mendelovy univerzity v Brně a také vyvodit jejich význam, a v neposlední řadě též posoudit význam arboret, parků a další městské zeleně coby míst vyšší biologické diverzity v urbanizovaném prostředí.

V rámci výzkumu bylo vybráno patnáct listnatých dřevin, lokalizovaných v různých částech arboreta. Pavouci byli získávání pomocí dvou odchytových metod, metodou sklepávání a metodou výběru z kartonových pásů (pastí). Sklepávání proběhlo v rámci výzkumu celkem čtyřikrát, konkrétně 11. 5. 2017, 14. 6. 2017, 1. 8. 2017 a 18. 9. 2017. Výběr z kartonových pásů byl proveden dvakrát, 28. 6. 2017 a 19. 10. 2017.

V obou metodách bylo získáno a determinováno celkem 303 adultních jedinců pavouků náležejících do 45 druhů, 36 rodů a 14 čeledí. Nejpočetněji zastoupen byl druh Philodromus cespitum, který tvořil více než třetinu odchyceného materiálu (přes 33 %). Tento druh patří mezi druhy schopné žít i v narušených biotopech urbanizovaných lokalit, jeho značné zastoupení je tedy očekávatelné. V rámci výzkumu bylo však získáno i několik druhů ohrožených, které se vyskytují pouze v přirozeném prostředí méně narušených biotopů.

Z tohoto faktu lze tedy dovodit závěr, že prostředí arboreta tvoří alespoň částečně přirozené prostředí pro výskyt různých druhů, z čehož vyplývá, že arboreta, parky a další zeleň ve městech, jsou tedy skutečně místem biodiverzity. Tento závěr je důležitý i pro arboristickou praxi, stejně jako fakt, že pavouci jsou významní predátoři bezobratlých a je tedy možné je využít v rámci biologické ochrany ve městech (tedy v místech, kde není vhodné používat chemické přípravky pro ochranu rostlin) i mimo ně. Ohrožené a vzácné druhy, které byly v rámci výzkumu v arboretu determinovány, lze také využít pro bioindikaci kvality prostředí v arboretu a obdobně je možné pavouky využít i v městských parcích a další městské zeleni stejně jako i ve volné krajině. © Oto Zimmermann

Odchyt studovaných organismů byl prováděn v období od dubna do září v roce 2016, ve dvou typech hospodaření a ošetřování ovocných dřevin (ekologický sad a intenzivní sad). Všechny studované plochy se nacházejí v okrese Vsetín (Zlínský kraj). V ekologických sadech byly sklepávány hrušně (Pyrus), jabloně (Malus) a slivoně (Prunus). V intenzivních sadech byly sklepávány pouze slivoně (Prunus). Na každé lokalitě bylo vybráno 10 vhodných dřevin, na kterých probíhalo pravidelné sklepávání hmyzu a pavouků. Celkem bylo posbíráno 875 jedinců. Nejpočetnější skupinou ve zkoumaných šesti sadech byli pavouci, ve studovaném materiálu se nacházelo 683 jedinců. Nejpočetnější byly druhy Philodromus sp., Philodromus albidus, Philodromus dispar, Philodromus cespitum, Nigma flavescens, Phylloneta impressa, Nuctenea umbratica, Anyphaena accentuata. Antagonistů z třídy hmyzu bylo ve studovaném materiálu 192 jedinců. Nejvyšší počet pavouků byl v ekologických sadech, celkem jich bylo nasbíráno 470 jedinců, zástupců hmyzu bylo nasbíráno 106 jedinců. Z toho největší počet byl z čeledi Coccinellidae 54 jedinců. Dále bylo nasbíráno kolem 30 jedinců z čeledi Formicidae a Anthrocoridae. U intenzivních sadů byla početnost pavouků nižší, bylo nasbíráno 214 jedinců. Užiteční zástupci hmyzu se vyskytovali také v menších počtech, bylo jich nasbíráno celkem 86 jedinců. Nejpočetnější čeledí byli Coccinellidae (38 jedinců). Z výsledků lze konstatovat, že v ekologických sadech s  heterogenní dřevinou skladbou je druhová diverzita mnohem vyšší, než u sadů s intenzivnějším hospodařením, kde druhová diverzita a početnost měla sestupnou tendenci s výrazně slabší celkovou rozmanitostí přirozených antagonistů.

Výsledky tohoto výzkumu aplikovaného na ovocné dřeviny v sadech můžeme vztáhnout i na parky, zahrady, případně arboreta a jinou veřejnou zeleň, protože v těchto biotopech se obecně vyskytuje značná druhová diverzita pavouků a antagonistů z třídy hmyzu, která je ovšem náchylná na různé zásahy a intenzitu hospodaření. Tím může být narušena jejich funkční významnost z hlediska biologické kontroly škůdců.Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (255 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 47 47 28 94
Anyphaena furva Miller, 1967 6 0 0 3
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 17 20 47 42
Anyphaena furva Miller, 1967 1 0 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 4 13 29 39
Anyphaena furva Miller, 1967 6 5 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 5 12 90 25
Nárazová pastSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 6 10 0 15
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 5 4 8 14
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 4 4 4 13
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 5 4 3 6
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 2 0 2
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (255 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 54 46 36 120
Anyphaena furva Miller, 1967 3 0 0 2
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 5 15 78 20
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 4 6 11 14
Lužní lesySamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 4 7 9 12
Květnaté bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 5 1 1 7
Xerotermy na jiných podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 1 1 8 6
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 2 1 2 5
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 2 1 25 4
Lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 1 1 0 4
Kultury listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 1 8 2 4
Vlhké loukySamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 2 2 3
Skály nižších a středních výšekSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Anyphaena furva Miller, 1967 9 5 0 2
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 1 0 19 3
Bažinné olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 0 3 2
Suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 2 3 1 2
Lesní pasekySamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
ParkySamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 2 0 2
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 2 0 2
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Horské buko-jedlové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 1 1 2
KamenolomSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 1 1 2
Zahradnicky utvářené zahrady a parkySamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 2 3 0 2
DubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 2
Kultury jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Polní cestaSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Kamenité sutěSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena furva Miller, 1967 1 0 0 1
Haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkouSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 0 3 1
Písečné přesypySamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Přirozené smrčiny (bory a březiny)SamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Bylinné porosty na březích potoků a řekSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
SlatiništěSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Křovinatý plášť lesaSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhySamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Porosty vysokých ostřicSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
VrchovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhySamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
KamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
ZahradySamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 2 0 0 1
Křoviny a skupiny stromů mimo lesSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Boreokontinentální borySamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Borové monokulturySamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
 SamciSamiceMláďataNálezy