Nálezy podle období  
Anyphaenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Anyphaena accentuata Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 161× 169× 335×
Anyphaena furva Anyphaena furva Miller, 1967 Silně ohrožený

Literatura

 © Oto Zimmermann
Spiders are common inhabitants of tree hollows, as well as bird nesting boxes, especially in autumn and winter. Some species of spiders use bird nesting boxes for overwintering. We investigated spider assemblages in nesting boxes and how temperature influences the abundance of overwintering spiders in nesting boxes in lowland forest in the Czech Republic. The study was conducted in the European winters of 2015–2017. In total, 3511 spider specimens belonging to 16 identified species were collected from nesting boxes over three years in late autumn and winter. Almost all species were arboreal specialists. The dominant species were Clubiona pallidula, Anyphaena accentuata, Platnickina tincta, and  Steatoda bipunctata. Although the tree species had no effect on the abundance of overwintering spiders, the presence of nest material affected the abundance of spiders in the nesting boxes (preferred by Clubiona pallidula and Platnickina tincta). In general, spiders resettled nesting boxes during winter only sporadically, however Anyphaena accentuata reoccupied boxes continuously, and its activity was positively correlated with the outside temperature. Nesting boxes support insect-eaters all year around—birds during spring and summer and spiders during autumn and winter.

 © Oto Zimmermann

Cílem mé práce bylo zjistit druhovou diverzitu a početnost pavouků v arboretu Mendelovy univerzity v Brně a také vyvodit jejich význam, a v neposlední řadě též posoudit význam arboret, parků a další městské zeleně coby míst vyšší biologické diverzity v urbanizovaném prostředí.

V rámci výzkumu bylo vybráno patnáct listnatých dřevin, lokalizovaných v různých částech arboreta. Pavouci byli získávání pomocí dvou odchytových metod, metodou sklepávání a metodou výběru z kartonových pásů (pastí). Sklepávání proběhlo v rámci výzkumu celkem čtyřikrát, konkrétně 11. 5. 2017, 14. 6. 2017, 1. 8. 2017 a 18. 9. 2017. Výběr z kartonových pásů byl proveden dvakrát, 28. 6. 2017 a 19. 10. 2017.

V obou metodách bylo získáno a determinováno celkem 303 adultních jedinců pavouků náležejících do 45 druhů, 36 rodů a 14 čeledí. Nejpočetněji zastoupen byl druh Philodromus cespitum, který tvořil více než třetinu odchyceného materiálu (přes 33 %). Tento druh patří mezi druhy schopné žít i v narušených biotopech urbanizovaných lokalit, jeho značné zastoupení je tedy očekávatelné. V rámci výzkumu bylo však získáno i několik druhů ohrožených, které se vyskytují pouze v přirozeném prostředí méně narušených biotopů.

Z tohoto faktu lze tedy dovodit závěr, že prostředí arboreta tvoří alespoň částečně přirozené prostředí pro výskyt různých druhů, z čehož vyplývá, že arboreta, parky a další zeleň ve městech, jsou tedy skutečně místem biodiverzity. Tento závěr je důležitý i pro arboristickou praxi, stejně jako fakt, že pavouci jsou významní predátoři bezobratlých a je tedy možné je využít v rámci biologické ochrany ve městech (tedy v místech, kde není vhodné používat chemické přípravky pro ochranu rostlin) i mimo ně. Ohrožené a vzácné druhy, které byly v rámci výzkumu v arboretu determinovány, lze také využít pro bioindikaci kvality prostředí v arboretu a obdobně je možné pavouky využít i v městských parcích a další městské zeleni stejně jako i ve volné krajině. © Oto Zimmermann

Odchyt studovaných organismů byl prováděn v období od dubna do září v roce 2016, ve dvou typech hospodaření a ošetřování ovocných dřevin (ekologický sad a intenzivní sad). Všechny studované plochy se nacházejí v okrese Vsetín (Zlínský kraj). V ekologických sadech byly sklepávány hrušně (Pyrus), jabloně (Malus) a slivoně (Prunus). V intenzivních sadech byly sklepávány pouze slivoně (Prunus). Na každé lokalitě bylo vybráno 10 vhodných dřevin, na kterých probíhalo pravidelné sklepávání hmyzu a pavouků. Celkem bylo posbíráno 875 jedinců. Nejpočetnější skupinou ve zkoumaných šesti sadech byli pavouci, ve studovaném materiálu se nacházelo 683 jedinců. Nejpočetnější byly druhy Philodromus sp., Philodromus albidus, Philodromus dispar, Philodromus cespitum, Nigma flavescens, Phylloneta impressa, Nuctenea umbratica, Anyphaena accentuata. Antagonistů z třídy hmyzu bylo ve studovaném materiálu 192 jedinců. Nejvyšší počet pavouků byl v ekologických sadech, celkem jich bylo nasbíráno 470 jedinců, zástupců hmyzu bylo nasbíráno 106 jedinců. Z toho největší počet byl z čeledi Coccinellidae 54 jedinců. Dále bylo nasbíráno kolem 30 jedinců z čeledi Formicidae a Anthrocoridae. U intenzivních sadů byla početnost pavouků nižší, bylo nasbíráno 214 jedinců. Užiteční zástupci hmyzu se vyskytovali také v menších počtech, bylo jich nasbíráno celkem 86 jedinců. Nejpočetnější čeledí byli Coccinellidae (38 jedinců). Z výsledků lze konstatovat, že v ekologických sadech s  heterogenní dřevinou skladbou je druhová diverzita mnohem vyšší, než u sadů s intenzivnějším hospodařením, kde druhová diverzita a početnost měla sestupnou tendenci s výrazně slabší celkovou rozmanitostí přirozených antagonistů.

Výsledky tohoto výzkumu aplikovaného na ovocné dřeviny v sadech můžeme vztáhnout i na parky, zahrady, případně arboreta a jinou veřejnou zeleň, protože v těchto biotopech se obecně vyskytuje značná druhová diverzita pavouků a antagonistů z třídy hmyzu, která je ovšem náchylná na různé zásahy a intenzitu hospodaření. Tím může být narušena jejich funkční významnost z hlediska biologické kontroly škůdců.Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (339 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 47 48 28 95
Anyphaena furva Miller, 1967 6 0 0 3
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 30 22 48 54
Anyphaena furva Miller, 1967 1 0 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 9 21 54 52
Anyphaena furva Miller, 1967 6 5 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 31 52 172 39
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 14 15 18 39
Nárazová pastSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 20 22 3 31
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 4 5 4 14
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 5 4 3 6
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 2 1 3
Závěsné padací pastiSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (340 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 64 61 50 152
Anyphaena furva Miller, 1967 3 0 0 2
Lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 38 45 103 27
Suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 7 18 79 22
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 4 6 11 14
Suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 1 2 8 8
DubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 3 4 1 8
Bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 5 2 2 8
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 2 2 19 7
Suché lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 3 3 2 5
KamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 2 3 5
Výsadby listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 1 9 2 5
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 2 1 2 5
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 2 1 25 4
Mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 1 2 2 4
Zahradnicky utvářené zahrady a parkySamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 2 5 0 4
Bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 1 1 5 4
Suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 1 2 0 3
Výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 0 3 3
PasekySamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 1 2 0 3
Těžebny písku a jiných nezpevněných horninSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 2 2 1 3
Stinné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Anyphaena furva Miller, 1967 9 5 0 2
Lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 1 2 1 3
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 4 2 0 3
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Vlhké doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 4 5 0 2
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Horské bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 2 0 0 2
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 2 0 2
Reliktní bory na skaláchSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Mokřadní olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 0 3 2
PísčinySamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 1 1 2
Ostatní poleSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena furva Miller, 1967 1 0 0 1
Porosty borůvekSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 0 3 1
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 2 0 0 1
Luční ostřicové mokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Ostřicové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
RašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
ZahradySamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Vřesoviště nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Vlhké lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
MokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 2 0 0 1
Vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Skalní stepi na jiných hornináchSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
 SamciSamiceMláďataNálezy