Nálezy podle období  
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Metellina mengei (Blackwall, 1869) Není ohrožený 12× 264× 94× 376×

Metellina mengei (Blackwall, 1869)

České jménometa Mengeho
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy376 nálezů, 158 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2023 , Filip Trnka
Areál rozšířeníEuropean - eM (Gr.
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Herb layer
Bylinné patro. Byliny a polokeře obvykle do výše 1 m.
Shrub layer
Keřové patro. Koruny keřů a nízkých stromků a spodní větve stromů obvykle v rozmenzí 1–5 m.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Nadm. výška150-1400

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (376 použitých nálezů)
Metellina mengei (Blackwall, 1869) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr5144154
Smyk15215612112
Sklepávání28321123
Zemní past4531145
Prosev1511217
Neurčeno46571123
Nárazová past1001
Eklektor1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (376 použitých nálezů)
Metellina mengei (Blackwall, 1869) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Širokolisté horské nivy1001
Dubohabřiny4204
Suché louky3004
Suché lesní lemy1102
Vřesoviště nižších poloh2001
Lužní lesy nížin9609
Neurčeno77851147
Podmáčené smrčiny6704
Suťové a roklinové lesy7219
Rašeliniště2315217
Bylinné porosty břehů7458
Mokré louky1214816
Horské smrčiny31206
Lesní okraje143010
Mezofilní louky0605
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny4104
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1102
Vlhké doubravy0101
Horské bučiny314208
Skalní stepi na vápenci2103
Kamenolomy3402
Výsadby jehličnanů252909
Suché křoviny2604
Bučiny nižších poloh127110
Rašelinné bory1003
Louky119111
Mokřadní vrbiny1101
Ostřicové porosty stojatých vod0101
Xerotermní travinobylinná společenstva1001
Suché doubravy51039
Močály1314
Mokřadní olšiny7207
Reliktní bory na skalách1325
Horské biotopy0101
Pastviny3402
Louky a pastviny2001
Lesy8404
Úhory0101
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1001
Štěrkové břehy řek1001
Břehy tekoucích vod4306
Luční ostřicové mokřady0224
Přirozené lesy6303
Stinné skály nižších poloh1102
Lesní cesta7604
Výsadby listnáčů3316
Acidofilní bory6504
Paseky171905
alpínské trávníky2102
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1001
 SamciSamiceMláďataNálezy