Nálezy podle období  
Sparassidae 0-19001901-19501951-20002001+
Micrommata virescens (Clerck, 1757) Není ohrožený 11× 210× 102× 332×

Micrommata virescens (Clerck, 1757)

České jménomaloočka smaragdová
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy332 nálezů, 150 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2023 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp.
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Herb layer (Preference: Vysoká)
Bylinné patro. Byliny a polokeře obvykle do výše 1 m.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Nadm. výška150-1150

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (330 použitých nálezů)
Micrommata virescens (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Pozorování3586
Smyk3157130112
Fotografie0101
Vysavač1102
Sklepávání0325
Individuální sběr11363859
Neurčeno154150102
Žlutá miska1001
Zemní past12131131
Prosev1448
Eklektor0123
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (330 použitých nálezů)
Micrommata virescens (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Rašeliniště1141924
Suché louky1327
Výsadby jehličnanů3141012
Neurčeno285948118
Kamenolomy0212
Ruderály1012
Suťové a roklinové lesy0515
Podmáčené smrčiny0032
Lesní okraje2415
Paseky7143221
Bylinné porosty břehů0112
Vlhké lesní lemy3425
Horské smrčiny1001
Mezofilní louky0416
Mokré louky142114
Lužní lesy nížin3499
Luční ostřicové mokřady1022
Porosty borůvek0022
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny1102
Suché lesní lemy0033
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0011
Vřesoviště nižších poloh0101
Travnaté stepi0101
Ostřicové porosty stojatých vod0333
Močály121112
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin2102
Dubohabřiny0012
Suché doubravy3023
Suché křoviny2515
Zahrady0011
Bučiny nižších poloh0042
Lesy1113
Xerotermní travinobylinná společenstva0054
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0082
Horské bučiny1303
Mokřadní vrbiny0011
Pastviny1023
Louky341412
Lesostepní doubravy1102
Louky a pastviny1112
Úhory1012
Břehy tekoucích vod0021
Mokřadní olšiny1053
Výsadby listnáčů2223
Lesní cesta1197
Acidofilní bory0011
Okraje silnic0011
Přirozené lesy0291
Kamenité suti nižších poloh1001
alpínské trávníky0101
 SamciSamiceMláďataNálezy