Nálezy podle období  
Sparassidae 0-19001901-19501951-20002001+
Micrommata virescens (Clerck, 1757) Není ohrožený 11× 210× 110× 340×

Micrommata virescens (Clerck, 1757)

České jménomaloočka smaragdová
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy340 nálezů, 154 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2023 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp.
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Herb layer (Preference: Vysoká)
Bylinné patro. Byliny a polokeře obvykle do výše 1 m.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Nadm. výška150-1150

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (337 použitých nálezů)
Micrommata virescens (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Pozorování3586
Individuální sběr12363860
Smyk3157131113
Fotografie0101
Vysavač1102
Sklepávání0325
Zemní past25141235
Neurčeno154150102
Žlutá miska2102
Prosev1448
Eklektor0123
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (338 použitých nálezů)
Micrommata virescens (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Rašeliniště2141925
Mezofilní louky1417
Suché louky1327
Dubohabřiny0023
Mokré louky152115
Výsadby jehličnanů3141012
Neurčeno285948118
Kamenolomy0212
Ruderály1012
Suťové a roklinové lesy11516
Podmáčené smrčiny0032
Lesní okraje2415
Paseky7143221
Bylinné porosty břehů0112
Vlhké lesní lemy3425
Horské smrčiny1001
Lužní lesy nížin3499
Luční ostřicové mokřady1022
Porosty borůvek0022
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny1102
Suché lesní lemy1044
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0112
Vřesoviště nižších poloh0101
Travnaté stepi0101
Ostřicové porosty stojatých vod0333
Močály121112
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin2102
Suché doubravy3023
Suché křoviny3616
Zahrady0011
Bučiny nižších poloh0042
Lesy1113
Xerotermní travinobylinná společenstva0054
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0082
Horské bučiny1303
Mokřadní vrbiny0011
Pastviny1023
Louky341412
Lesostepní doubravy1102
Louky a pastviny1112
Úhory1012
Břehy tekoucích vod0021
Mokřadní olšiny1053
Výsadby listnáčů2223
Lesní cesta1197
Acidofilní bory0011
Okraje silnic0011
Přirozené lesy0291
Kamenité suti nižších poloh1001
alpínské trávníky0101
 SamciSamiceMláďataNálezy