Nálezy podle období  
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 188× 121× 321×

Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802)

České jménoskákavka nosatcová
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy321 nálezů, 125 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2022 , Kryštof Rückl
Areál rozšířeníPalaearctic - E-T
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo (Preference: Vysoká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Canopies
Koruny. Stromové koruny obvykle výše než 5 m.
Shrub layer
Keřové patro. Koruny keřů a nízkých stromků a spodní větve stromů obvykle v rozmenzí 1–5 m.
Osvětlení stanovišť
shaded (Preference: Vysoká)
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
abundant
Hojný. Druh rozšířený dosti rovnoměrně na území celé republiky, ale scházející v určité oblasti; například ve vyšších či naopak v nižších polohách.
Nadm. výška150-700

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (321 použitých nálezů)
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Sklepávání17253443
Smyk19231842
Zemní past3049934
Prosev97513
Individuální sběr20141737
Nárazová past1728128
Neurčeno453428116
Fotografie0101
Eklektor3717
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (321 použitých nálezů)
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Travnaté stepi0011
Vřesoviště nižších poloh0022
Neurčeno534212142
Výsadby listnáčů254516
Suťové a roklinové lesy5516
Lesní okraje1219721
Dubohabřiny2304
Ovocné sady s luční vegetací2305
Lužní lesy nížin5141215
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1314
Paseky0101
Suché křoviny3157
Bučiny nižších poloh0403
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny0101
Suché lesní lemy0101
Bylinné porosty břehů0011
Okraje silnic1001
Zahradnicky utvářené zahrady a parky5201
Vlhké doubravy1102
Mokré louky2103
Suché louky3437
Lesostepní doubravy1234
Xerotermní travinobylinná společenstva2517
Kamenolomy1145
Suché doubravy15112724
Skalní a suťové biotopy1001
Luční ostřicové mokřady0022
Louky74710
Louky a pastviny1001
Reliktní bory na skalách1033
Stinné skály nižších poloh0213
Břehy tekoucích vod3204
Lesy4405
Písčiny1113
Porosty borůvek1132
Mezofilní louky0101
Pastviny0101
Mokřadní olšiny0053
Přirozené lesy0101
Haldy a výsypky00103
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1001
Výsadby jehličnanů1102
Skalní stepi na vápenci0101
 SamciSamiceMláďataNálezy