Nálezy podle období  
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 Není ohrožený 378× 53× 436×

Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863

České jménozápředník tmavý
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy436 nálezů, 161 kvadrátů
První nález 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález 2023 , Kryštof Rückl, Petr Beneš
Areál rozšířeníPalaearctic - E-S
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Herb layer
Bylinné patro. Byliny a polokeře obvykle do výše 1 m.
Shrub layer
Keřové patro. Koruny keřů a nízkých stromků a spodní větve stromů obvykle v rozmenzí 1–5 m.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Nadm. výška150-1450

Literatura

 © Oto Zimmermann

V práci jsou uvedeny údaje o araneofauně přírodních rezervací Černý důl a Komáří vrch získané v rozmezí let 2016–2017. Údaje doplňují dosavadní poznatky o společenstvech pavouků z území CHKO Orlické hory. Na lokalitě PR Černý důl bylo zjištěno 76 druhů, z nichž 16 druhů lze označit jako bioindikačně velmi významných. Na lokalitě PR Komáří vrch bylo zjištěno 61 druhů, z nichž bioindikačně velmi významných je 13. Výskyt těchto zachycených druhů poukazuje na zachovalost, původnost a biotickou hodnotu studovaných lokalit. © Oto Zimmermann
Méně známé druhy pavouků – Frontinellina frutetorum; Pirata von Noldenteich; Křižák Neoscona adianta za humny!; Ještě Porrhomma; Jak je to s původem křižáka Argiope bruennichi v Česku?; Rytířský souboj; Arachnologická exkurze – jižní Morava 2015; Ocenění arachnologové; Aktualizace rolí v České arachnologické společnosti; Konference; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Inventarizace 2014

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (436 použitých nálezů)
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk42113380
Zemní past711036125
Prosev1526023
Individuální sběr42440088
Neurčeno2632241107
Žlutá miska0101
Sklepávání4538
Eklektor0404
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (436 použitých nálezů)
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Bylinné porosty břehů8909
Neurčeno3035946124
Paseky718015
Lužní lesy nížin1203
Písčité břehy0101
Vlhké lesní lemy0101
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny1102
Suché doubravy1001
Podmáčené smrčiny1605
Suťové a roklinové lesy0101
Pastviny1101
Porosty borůvek11504
Vřesoviště nižších poloh0101
Slaniska1102
Mezofilní louky14805
Močály31132341
Rašeliniště3369141
Lesy818021
Mokré louky1049139
Ostřicové porosty stojatých vod4509
Břehy tekoucích vod919013
Skalní stepi na vápenci0201
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod31108
Louky741018
Horské biotopy0101
Dubohabřiny2103
Horské smrčiny2104
Horské bučiny2103
Rašelinné bory2102
Úhory0202
Suché louky0201
Louky a pastviny21204
Luční ostřicové mokřady78009
Stojaté a pomalu tekoucí vody6904
Výsadby jehličnanů1059114
Výsadby listnáčů2102
Suché křoviny1213
Stinné skály nižších poloh0101
Písčiny0101
Mokřadní olšiny01405
Lesní okraje0602
Reliktní bory na skalách0101
Širokolisté horské nivy1001
Xerotermní travinobylinná společenstva1102
Zahradnicky utvářené zahrady a parky0101
Ovocné sady s luční vegetací1001
Horská vřesoviště1301
Bučiny nižších poloh1401
Kamenité suti nižších poloh1001
 SamciSamiceMláďataNálezy