Nálezy podle období
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 Není ohrožený 378× 46× 429×

Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863

České jménozápředník tmavý
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy429 nálezů, 159 kvadrátů
První nález 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález 2020 , Alois Pavlíčko
Areál rozšířeníPalaearctic - E-S
Fytogeografická oblastMeso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid, humid
StratumGround layer, Herb layer, Shrub layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška150-1450

Literatura

 © Oto Zimmermann

V práci jsou uvedeny údaje o araneofauně přírodních rezervací Černý důl a Komáří vrch získané v rozmezí let 2016–2017. Údaje doplňují dosavadní poznatky o společenstvech pavouků z území CHKO Orlické hory. Na lokalitě PR Černý důl bylo zjištěno 76 druhů, z nichž 16 druhů lze označit jako bioindikačně velmi významných. Na lokalitě PR Komáří vrch bylo zjištěno 61 druhů, z nichž bioindikačně velmi významných je 13. Výskyt těchto zachycených druhů poukazuje na zachovalost, původnost a biotickou hodnotu studovaných lokalit. © Oto Zimmermann
Méně známé druhy pavouků – Frontinellina frutetorum; Pirata von Noldenteich; Křižák Neoscona adianta za humny!; Ještě Porrhomma; Jak je to s původem křižáka Argiope bruennichi v Česku?; Rytířský souboj; Arachnologická exkurze – jižní Morava 2015; Ocenění arachnologové; Aktualizace rolí v České arachnologické společnosti; Konference; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Inventarizace 2014

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (429 použitých nálezů)
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr42440088
Smyk42112379
Neurčeno2632241107
Zemní past691026122
Prosev1425021
Sklepávání4538
Eklektor0404
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (429 použitých nálezů)
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Paseky718015
Bylinné porosty břehů8808
Písčité břehy0101
Neurčeno2835746120
Vlhké lesní lemy0101
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny1102
Suché doubravy1001
Podmáčené smrčiny1605
Suťové a roklinové lesy0101
Pastviny1101
Porosty borůvek11504
Slaniska1102
Mezofilní louky14805
Močály31132341
Rašeliniště3369141
Lesy818021
Mokré louky1049139
Ostřicové porosty stojatých vod4509
Břehy tekoucích vod919013
Skalní stepi na vápenci0201
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod31108
Louky741018
Horské biotopy0101
Dubohabřiny2103
Horské smrčiny2104
Horské bučiny2103
Rašelinné bory2102
Úhory0202
Suché louky0201
Louky a pastviny21204
Lužní lesy nížin0202
Luční ostřicové mokřady78009
Stojaté a pomalu tekoucí vody6904
Výsadby jehličnanů1059114
Výsadby listnáčů2102
Suché křoviny1213
Stinné skály nižších poloh0101
Písčiny0101
Mokřadní olšiny01405
Lesní okraje0602
Reliktní bory na skalách0101
Širokolisté horské nivy1001
Xerotermní travinobylinná společenstva1102
Zahradnicky utvářené zahrady a parky0101
Ovocné sady s luční vegetací1001
Horská vřesoviště1301
Bučiny nižších poloh1401
Kamenité suti nižších poloh1001
 SamciSamiceMláďataNálezy