Records by time  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Not endangered 10× 785× 57× 853×

Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851)

Czech nameplachetnatka tmavá
Threat levelNot endangered
Records853 nálezů, 172 kvadrátů
First record 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record 2021 , Antonín Kůrka
Distribution areaPalaearctic - E-S
Phytogeographic area
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo (Preference: Nízká)
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Humidity
humid (Preference: Vysoká)
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Herb layer
Bylinné patro. Byliny a polokeře obvykle do výše 1 m.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Altitude150-1550

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (853 used records)
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Smyk6991050
Zemní past41742534365
Individuální sběr78119381
Sklepávání9268115
Neurčeno2463684291
Prosev3044339
Eklektor119012
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (853 used records)
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Neurčeno24136723303
Ostřicové porosty stojatých vod4606
Lužní lesy nížin100109771
Bylinné porosty břehů9375024
Lesy3332034
Mokré louky3331142
Mokřadní olšiny111114174
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod3332034
Vlhké doubravy1101
Suché křoviny247116
Horské bučiny5403
Horské smrčiny2305
Kamenité suti nižších poloh1102
Porosty borůvek3201
Výsadby jehličnanů2330314
Rašelinné bory4003
Břehy tekoucích vod5776030
Bahnité břehy21002
Luční ostřicové mokřady131508
Močály1429227
Louky a pastviny3102
Louky2131023
Výsadby listnáčů0101
Suché doubravy923318
Bučiny nižších poloh5503
Haldy a výsypky0001
Přirozené lesy1222015
Stojaté a pomalu tekoucí vody4508
Xerotermní travinobylinná společenstva12004
Stinné skály nižších poloh51005
Pastviny51007
Suché louky0202
Mezofilní louky0202
Acidofilní bory1001
Rašeliniště1929020
Ovocné sady s luční vegetací1302
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny6506
Ostatní pole8123
Ruderály9508
Suťové a roklinové lesy0101
Dubohabřiny4103
Úhory8601
Lesní okraje1306
Paseky9314
alpínské trávníky1203
Podmáčené smrčiny0302
Lesostepní doubravy2101
Skalní stepi na vápenci1511
 MalesFemalesJuvenilesRecords