Nálezy podle období  
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený 10× 437× 157× 607×

Drassodes pubescens (Thorell, 1856)

České jménoskálovka pýřitá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy607 nálezů, 158 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2022 , Tomáš Krejčí
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp.
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Nadm. výška200-1350

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (606 použitých nálezů)
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past52420312433
Individuální sběr4849147
Neurčeno40390112
Žlutá miska0101
Smyk8308
Prosev1102
Sklepávání2203
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (607 použitých nálezů)
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno181780214
Suché doubravy15909
Kamenolomy8206
Suché louky3836047
Mokřady4002
Mezofilní louky7306
Bylinné porosty břehů1001
Travnaté stepi1001
Lužní lesy nížin2002
Lesy0002
Louky0001
Vřesoviště nižších poloh0101
Nízké xerofilní křoviny1001
Suché lesní lemy1001
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin3205
Paseky2211017
Lesní okraje516012
Lesy172015
Okraje silnic3204
Bučiny nižších poloh123112
Rašeliniště2711021
Výsadby jehličnanů2011023
Xerotermní travinobylinná společenstva4119229
Úhory2808
Skalní stepi na vápenci3536840
Dubohabřiny9304
Louky4003
Rašelinné bory4202
Kamenité suti nižších poloh1102
Horské smrčiny1001
Porosty borůvek154011
Močály1102
Haldy a výsypky4007
Louky a pastviny46210
Stinné skály nižších poloh5205
Ovocné sady s luční vegetací2102
Ovocné sady a vinohrady1001
Reliktní bory na skalách3002
Mokré louky11208
Pastviny16208
Výsadby listnáčů2103
Slaniska8103
Ruderály4002
Acidofilní bory4105
Ostřicové porosty stojatých vod3002
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1001
Luční ostřicové mokřady17703
Břehy tekoucích vod0101
Suché křoviny11109
Suťové a roklinové lesy1001
Přirozené lesy5404
Širokolisté horské nivy1001
Lesostepní doubravy348019
Horské bučiny1001
Štěrkové břehy řek0001
Vlhké lesní lemy1001
Písčiny2101
alpínské trávníky1001
 SamciSamiceMláďataNálezy