Records by time
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Theridion varians Hahn, 1833 Not endangered 16x 657x 30x 703x

Theridion varians Hahn, 1833

Czech namesnovačka keřová
Threat levelNot endangered
Records703 nálezů, 142 kvadrátů
First record 1860, F. Prach, Prach 1860
Last record 2015 , Ondřej Machač
Distribution areaHolarctic, Af.
Phytogeographic areaThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Humiditysemi-humid
StratumShrub layer
Osvětlení stanovišť(semi-open), partly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Altitude200-700

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (287 used records)
Theridion varians Hahn, 1833 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Sklepávání11219842145
Individuální sběr28471165
Zemní past53912
Prosev0303
Nárazová past7309
Smyk2532542
Eklektor9629
Žlutá miska0101
Potrava rákosníků0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (289 used records)
Theridion varians Hahn, 1833 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
suché lesní lemy3014
městské parky1102
bylinné porosty břehů3204
luční ostřicové mokřady51619
rašeliniště321119
mokré louky6609
ostřicové porosty stojatých vod01014
kosodřevina0101
Břehy tekoucích vod1604
Xerotermní travinobylinná společenstva4205
Lesní okraje724716
Louky a pastviny1001
horská vřesoviště2123
pastviny2102
suché křoviny1717015
písčiny0102
Močály5171716
suťové a roklinové lesy1403
reliktní bory na skalách5617
Louky2033
lesostepní doubravy2203
pískovny2002
kamenolomy11015
travnaté stepi717011
výsadby jehličnanů42213
kamenité suti nižších poloh2505
Lesy2203
dubohabřiny4488
údolní jasanoolšové luhy1314012
haldy a výsypky0365
Stojaté a pomalu tekoucí vody0101
lužní lesy nížin0202
bažinné olšiny1203
podmáčené smrčiny0301
00000001404
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod5906
mezofilní louky0213
A1211001518020
ovocné sady bez bylinné vegetace2428029
horské bučiny0021
skalní stepi na vápenci0303
Přirozené lesy0343
Kultury listnáčů244774
Pozemní komunikace0101
ruderály0101
interiéry budov1102
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1001
osluněné skály nižších poloh0201
bučiny nižších poloh0011
21211100022
horské smrčiny0301
alpínské trávníky2701
úhory1102
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2019