Records by time  
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Theridion varians Hahn, 1833 Not endangered 366× 67× 442×

Theridion varians Hahn, 1833

Czech namesnovačka keřová
Threat levelNot endangered
Records442 nálezů, 160 kvadrátů
First record 1860, F. Prach, Prach 1860
Last record 2022 , Kryštof Rückl
Distribution areaHolarctic, Af.
Phytogeographic area
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
disturbed
Pravidelně narušovaná stanoviště s vysokým stupněm disturbance: intenzivně obhospodařované louky a pole, haldy a výsypky po těžbě uhlí a rud v prvních stádiích vývoje.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Humidity
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Shrub layer (Preference: Vysoká)
Keřové patro. Koruny keřů a nízkých stromků a spodní větve stromů obvykle v rozmenzí 1–5 m.
Osvětlení stanovišť
partly shaded (Preference: Nízká)
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
semi-open (Preference: Nízká)
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
shaded (Preference: Nízká)
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Altitude150-1250

Bibliography

 © Oto Zimmermann

Cílem mé práce bylo zjistit druhovou diverzitu a početnost pavouků v arboretu Mendelovy univerzity v Brně a také vyvodit jejich význam, a v neposlední řadě též posoudit význam arboret, parků a další městské zeleně coby míst vyšší biologické diverzity v urbanizovaném prostředí.

V rámci výzkumu bylo vybráno patnáct listnatých dřevin, lokalizovaných v různých částech arboreta. Pavouci byli získávání pomocí dvou odchytových metod, metodou sklepávání a metodou výběru z kartonových pásů (pastí). Sklepávání proběhlo v rámci výzkumu celkem čtyřikrát, konkrétně 11. 5. 2017, 14. 6. 2017, 1. 8. 2017 a 18. 9. 2017. Výběr z kartonových pásů byl proveden dvakrát, 28. 6. 2017 a 19. 10. 2017.

V obou metodách bylo získáno a determinováno celkem 303 adultních jedinců pavouků náležejících do 45 druhů, 36 rodů a 14 čeledí. Nejpočetněji zastoupen byl druh Philodromus cespitum, který tvořil více než třetinu odchyceného materiálu (přes 33 %). Tento druh patří mezi druhy schopné žít i v narušených biotopech urbanizovaných lokalit, jeho značné zastoupení je tedy očekávatelné. V rámci výzkumu bylo však získáno i několik druhů ohrožených, které se vyskytují pouze v přirozeném prostředí méně narušených biotopů.

Z tohoto faktu lze tedy dovodit závěr, že prostředí arboreta tvoří alespoň částečně přirozené prostředí pro výskyt různých druhů, z čehož vyplývá, že arboreta, parky a další zeleň ve městech, jsou tedy skutečně místem biodiverzity. Tento závěr je důležitý i pro arboristickou praxi, stejně jako fakt, že pavouci jsou významní predátoři bezobratlých a je tedy možné je využít v rámci biologické ochrany ve městech (tedy v místech, kde není vhodné používat chemické přípravky pro ochranu rostlin) i mimo ně. Ohrožené a vzácné druhy, které byly v rámci výzkumu v arboretu determinovány, lze také využít pro bioindikaci kvality prostředí v arboretu a obdobně je možné pavouky využít i v městských parcích a další městské zeleni stejně jako i ve volné krajině. © Ondřej Machač
Life-histories of the three most abundant theridiid spiders of an apple orchard (Theridion varians Hahn 1833, T. impressum L. Koch 1881, and T. bimaculatum (Linnaeus 1167)) are presented. The juvenile and subadult instars are described in detail. The instars were identified according to the length of tibia and metatarsus of leg I, and number of hairs in medial and submedial rows of both tibia and metatarsus. Five juvenile and two subadult instars were recognized in cach of thc specics studied. Thc colour pattern of cach stage is given. The results obtained are a sound basis for further population analysis, such as construction of life-tables.


Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (442 used records)
Theridion varians Hahn, 1833 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr2638655
Smyk1744552
Sklepávání10819248133
Neurčeno49953127
Fotografie0001
Nárazová past73010
Zemní past18251742
Prosev68013
Eklektor9629
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (442 used records)
Theridion varians Hahn, 1833 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Zahradnicky utvářené zahrady a parky1203
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny0202
Vlhké lesní lemy2115
Kamenolomy11116
Lužní lesy nížin1317016
Lesní okraje725718
Paseky0101
Neurčeno55564124
Mokré louky67210
Rašeliniště625622
Bylinné porosty břehů4205
Okraje silnic0101
Výsadby jehličnanů43416
Horské smrčiny1312
Suché lesní lemy1102
Vřesoviště nižších poloh0202
Mezofilní louky0303
Xerotermní travinobylinná společenstva4306
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin2204
Dubohabřiny0201
Suťové a roklinové lesy1504
Vlhké doubravy1001
Rašelinné bory0001
Luční ostřicové mokřady51619
Ostřicové porosty stojatých vod01115
Mokřadní vrbiny0101
Břehy tekoucích vod1604
Louky a pastviny1001
Pastviny2113
Porosty borůvek2123
Suché křoviny1717016
Písčiny0102
Močály5171716
Reliktní bory na skalách5628
Louky2033
Lesostepní doubravy2203
Suché louky717011
Lesy2203
Kamenité suti nižších poloh2505
Suché doubravy4488
Haldy a výsypky0365
Stojaté a pomalu tekoucí vody0101
Mokřadní olšiny1203
Podmáčené smrčiny0301
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod5906
Ovocné sady s luční vegetací3946049
Horské bučiny0021
Skalní stepi na vápenci0303
Přirozené lesy0343
Výsadby listnáčů244774
Pozemní komunikace0101
Ruderály0101
Interiéry budov1102
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1001
Stinné skály nižších poloh0201
Bučiny nižších poloh0011
alpínské trávníky2701
Úhory1102
 MalesFemalesJuvenilesRecords